Idrett er viktig for kulturplan

Planprogrammet for den nye regionaplanen for kultur og idrett er fastsatt, med idretten plassert i første linje.

Anders Jaarvik og Jon Inge Zazzera. Foto - Klikk for stort bildeProsjektleder Anders Jaarvik og Jon Inge Zazzera, seksjonssjef for allmenn kultur.

18. april fastsatte fylkesutvalget planprogrammet for Regionalplan for kultur og idrett i Rogaland 2024-2036. På bakgrunn av mange høringsinnspill og fire regionale høringsmøter har det blitt gjort en rekke større og mindre justeringer i det endelige planprogrammet. Den mest iøynefallende endringen er at idrett er tatt inn i plantittelen for å synliggjøre idrettens plass i planen.

Idrett har hele tiden har vært definert som en del av planen, men utad har ikke dette vært tydelig nok, derfor ble ordet idrett løftet opp i planprogrammets tittel, forklarer Anders Jaarvik, prosjektleder for regionalplanen.

Klima og miljø vektlegges 

Forside til regionalplan. Illustrasjon - Klikk for stort bildeForside planprogram for Regionalplan for kultur og idrett

En annen synlig endring er at plantema 1 endres fra Kulturen i samfunnet – sosial bærekraft og medborgerskap til Kulturens bærekraft. Temaformuleringen har blitt forenklet, samtidig som innholdet har blitt utvidet med en større vektlegging av miljø- og klimadimensjonen og den økonomiske dimensjonen, i tillegg til den sosiale dimensjonen.

– Bakgrunnen for endringen er at det fra flere aktører i høringsprosessen ble etterlyst en sterkere vektlegging av hvordan klima- og miljødimensjonen ved bærekraft har betydning for kulturfeltet. Kulturfeltet selv er opptatt av hvordan det kan legge til rette for kulturtilbud på en miljøvennlig måte, sier Jaarvik.

Skal vedtas høsten 2024

Formålet med planarbeidet er å peke ut den langsiktige retningen for kulturfylket Rogaland i et tolvårsperspektiv fra 2024 til 2036.  Det skal formuleres en regional kulturpolitikk i tråd med Rogaland fylkeskommunes visjon Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland. Fylkestinget skal vedta den endelige planen høsten 2024. 

Planen skal peke på målsetninger, strategier og handlingsplan for fylkeskommunens egen forvaltning og tjenesteproduksjon innenfor kulturfeltet. Den skal i tillegg løfte fram felles mål og satsingsområder i samarbeid med kommunene, staten og profesjonelle og frivillige kulturaktører i Rogaland.  

Les planprogrammet for Regionalplan for kultur og idrett i Rogaland 2024-2036

Bred oppslutning om planen

Høringsprosessen har vist at det er bred oppslutning om planprogrammets beskrivelse av nå-situasjonen med de utfordringer og muligheter for kulturfeltet i Rogaland. Det har også vært stor oppslutning om de fire plantemaene. Dette lover godt for det videre planarbeidet. Nå gjenstår den mest spennende delen av planprosessen – å utarbeide selve planen, med mål om å sende den ut på høring våren 2024. Endelig politisk behandling i fylkestinget skal etter framdriftsplanen skje før utgangen av 2024.

Engasjerte ungdommer

En serie innspillsmøter og planverksteder med aktørene på de forskjellige kulturfeltene er satt i gang for videre arbeid med planen, og under UKM fylkesfestivalen ble ungdommer invitert til et eget kulturplanverksted.

– Dette var verdifullt, samtidig som det var inspirerende å lytte til reflekterte og kloke ungdommer. Noen av ungdommene opplever at det har blitt vanskeligere å bygge nettverk etter pandemien og de mener derfor at er det viktig å legge til rette for sosiale møteplasser i form av for eksempel fritidsklubber, sier Anders Jaarvik og ramser opp noe av det ungdommene er opptatte av:

  • De ønsker seg flere flerbruksarenaer, det vil si kultur- og idrettsanlegg som kan brukes til mange forskjellige ting for å kunne inkludere mange ulike målgrupper.
  • Fritidstilbud må være tilpasset alle, også flyktninger og innvandrere.
  • De unge vil bli hørt når nye kulturtilbud planlegges.  
  • En app med informasjon om fritids- og kulturtilbud ønskes.
  • Skolene må ha mulighet til å besøke byer og steder i forbindelse med for eksempel besøk på museer, fordi det er både lærerikt og styrker samholdet
  • Viktig å etablere arenaer for e-sport og andre digitale aktiviteter
  • Gode kollektivtransport-tilbud er viktige når det gjelder muligheten for å delta på kulturtilbud. 

Les mer om det pågående planarbeidet til Regionalplan for kultur og idrett