Gi innspill til ny kultur- og idrettsplan

I planforslaget til Regionalplan for kultur og idrett løftes Rogaland fram som et mer toneangivende kulturfylke både nasjonalt og internasjonalt. Nå kan du gi innspill til planen.

Danser. Foto - Klikk for stort bilde Grethe Nygaard

– Dette er en gladsak som peker ut en retning for hvordan fylkeskommunen vil prioritere kultur og idrett i fylket framover.

Det sa Erlend Jordal (H), da fylkesutvalget 4. juni behandlet og vedtok å sende planforslaget til Regionalplan for kultur og idrett i Rogaland 2024–2036 ut på høring.  

Jordal la videre vekt på viktigheten av at planen løfter fram Rogaland som et enda mer toneangivende kulturfylke både nasjonalt og internasjonalt. Han mener også at planen må ha en klar og offensiv formulering om nybygg for Rogaland teater og Stavanger museum, som viser at et samlet fylke står bak prosjektet.  

I vedtaket ba fylkesutvalget om at en rekke momenter vurderes innarbeidet i planen. 

Les hele saksprotokollen fra møtet 4. juni (sak 99).

Les planforslaget og hvordan du kan gi innspill.

Forsidebilde av en regionalplan. Foto - Klikk for stort bildeForside planforslag Regionalplan for kultur og idrett i Rogaland 2024-2036

Mange har medvirket

–Planarbeidet har pågått i over to år, og det er nå på sin plass med en stor takk til alle representantene for fylkets kultur- og idrettsliv som har bidratt til planen gjennom innspillsmøter, prosjektgruppe, kulturplanråd og i andre sammenhenger, sier Anders Jaarvik som er prosjektleder for planarbeidet.  

Etter høringsfristen 15. september vil planen etter videre bearbeiding bli lagt fram for endelig behandling i fylkestingets møte i desember.  

Kort fortalt om planen

Planen skal peke ut retningen for kultur- og idrettsfylket Rogaland fram mot 2036, og skal gi grunnlag for samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og staten, og de regionale aktørene innenfor kultur- og idrettslivet i fylket.          

Følgende felt har fått egne kapitler: bibliotek, museum, idrett og fysisk aktivitet, frivillighet, kultur for barn og unge samt kunst med underkapitler for musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur og film.

Planen består av tre hoveddeler:

1. Felles overordnede føringer, perspektiver og mål for kultur- og idrettsfeltet i fylket.

2. Prioriteringer innenfor fagfeltene som planen favner om.

3. Handlingsprogrammet for årene 2025 til 2028, med prioriteringer av tiltak som skal rulleres årlig. Dette skal detaljeres ytterligere etter til høsten, i forbindelse med økonomiplanarbeidet.

(Saken fortsetter under bildet)

Fotballjenter. Foto - Klikk for stort bilde Grethe Nygaard

Prioriteringer

Planens fagkapitler konkluderer med totalt 81 prioriteringer. Her er ti eksempler som representerer noe av bredden i planen:  

  1. Nytt teater og museumsbygg i Stavanger.
  2. Produksjoner til barn og unge som tar hensyn til funksjonsvariasjoner og minoritetsbakgrunn.
  3. Styrke finansieringen av det frie profesjonelle kunstfeltet.
  4. Gi innbyggerne i Rogaland møter med samtidskunst i offentlige bygg og rom.
  5. Videreutvikle filmbransjen gjennom å styrke støtten til langfilm og TV-produksjon.
  6. Styrke litteratur som kulturnæring gjennom utviklingen av et kompetansesenter.
  7. Styrke leselyst og leseferdigheter i befolkningen.  
  8. Evaluere dagens museumsstruktur og utrede alternativer, herunder vurdering av et fylkesmuseum.
  9. Bygge en helhetlig og bærekraftig infrastruktur for idrett og fysisk aktivitet.
  10. Sikre at kulturarenaer bidrar til mangfold og er tilgjengelige for alle.