Felles løft for formidlingskompetansen

Barnebokbad i EigersundFylkesbibliotekene er tildelt tre millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket, for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Dette er en del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

Gjennom prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek vil fylkesbibliotekene jobbe sammen om å styrke bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger. Å utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer, er også en viktig del av prosjektet.  

Et viktig premiss for det kommende arbeidet er at kompetanseutvikling skjer ved å prøve og ved å gjøre. Prosjektet vil gi bibliotekene mulighet til å «leke» seg fram til typer formidling som aldri er gjort før, og der alle prøver og øver med samme mål - over hele landet.

Vil nå ut til nye brukere

Prosjektet legger opp til både uformelle og formelle opplæringsløp, hvor kulturell bevissthet, kommunikativ og litterær kompetanse skal vektlegges. De kildene, verktøyene og metodene som bibliotekansatte har tilgang til, og måten de bruker disse på, vil tydeliggjøre og profesjonalisere bibliotekarene og rollen deres.  

– Bibliotekarene vil med disse midlene få mulighet til å formidle litteratur og kunnskap på nye måter, også utenfor bibliotekets vegger. Målet er å nå ut til nye innbyggere og at enda flere skal bli aktive brukere av sitt lokale folkebibliotek, sier fylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen. 

Fylkesbibliotekene eier prosjektet sammen, står ansvarlige for sin del, og er navet i kompetanseutviklingen og gjennomføringen. Trøndelag fylkesbibliotek skal være koordinator for arbeidet. Det er et mål at bibliotekene i hele landet skal delta i utvikling, gjennomføring og videreutvikling. Dette i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, universitet og høgskoler, Leser søker Bok, vitensentre og nye samarbeidspartnere som kommer til i løpet av prosjektet. 

Vil styrke lesekompetansen

Med et samlet kompetanseløft for folkebibliotekene, vil bibliotekene og bibliotekansatte bidra til å nå målene om å styrke den generelle lesekompetansen og kompetansen knyttet til kritisk tenkning, i befolkningen. I tillegg bidra til å nå målet om økt utlån av fysisk og digitalt materiale i folkebibliotekene. Det er også et mål å møte innbyggerne der de er, med formidling og målrettet kommunikasjon til et mangfoldig publikum. 

Prosjektet gir bibliotekfeltet i Norge en unik mulighet til samarbeid og et felles løft for den viktige formidlingskompetansen. 

I tillegg til dette store prosjektet, har bibliotekene i Rogaland fått totalt 1 050 000 kroner til lokale formidlingsprosjekt. Les mer om Nasjonalbibliotekets tildelinger.