700 000 til bibliotekutvikling

700 000 kroner skal bidra til å styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning, samt å stimulere til økt lesing og leseferdighet.

Barn og unge er den dominerende målgruppen i søknadene til fylkesbibliotekets tilskuddsordning for bibliotekutvikling. Styrking av samarbeidet mellom folkebibliotek og skole, formidling rettet mot fremmedspråklige og brukermedvirkning/samskaping som arbeidsmetode er viktig, og prosjektene som får støtte har en bred lokal forankring med mange samarbeidspartnere fra lokalmiljøet.

Rogaland fylkeskommunes tilskudd til Bibliotekutvikling 2021 fordeles slik:

Tilskudd til bibliotekutvikling 2021
Kommune Prosjekt Tilskudd 2021
Haugesund Skolebibliotek 150 000
Tysvær Leselyst i Tysvær 40 000
Interkommunalt Nynorske lesegledarar 20 000
Stavanger Hele Godalen leser 2.0 100 000
Stavanger Sakprosafestivalen for ungdom 50 000
Randaberg Hjemsøk litteratur- og fortellerfestival 40 000
Sola Pilotprosjekt: Shared reading for og med fremmedspråklige 30 000
Sandnes Modernisering av lokaler Sandnes bibliotek 25 000
Klepp Tett på bygda 120 000
Gjesdal Biblioteknettverk i kommunen 60 000
Lund Lund folkebibliotek - en plass for alle 65 000
    Totalt: 700 000

Dette ble vedtatt i Ragional-, kultur- og næringsutvalget 4. februar. Tilskuddsordning for bibliotekutvikling ble opprettet i 2014. Fra 2020 ble ordningen utvidet fra 400 000 kroner til 700 000 kroner. Det kom inn  totalt 13 søknader med tilsammen drøyt en million kroner i søknadsbeløp. 

Hovedmålene for fylkesbibliotekets handlingsprogram er å styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning, samt å stimulere til økt lesing og leseferdighet. Øvrige vurderingskriterier er overføringsverdi til andre kommuner/bibliotek, samarbeid og involvering av eksterne partnere og innbyggere, nyskaping og styrking av bibliotektjenesten i små kommuner.

Flere av årets prosjekter har brukermedvirkning som et element. Samskaping og brukermedvirkning er et satsingsområde i fylkeskommunens handlingsplan på bibliotekfeltet. Fylkeskommunen vil tilby kursing og ekstra oppfølging til de bibliotekene som trekker innbyggere og lokale lag og foreninger inn i utformingen av sine prosjekter.