5,9 millioner kroner til friluftsliv og friluftsområder i Rogaland

Innføring i norsk friluftsliv for innvandrere, skiskole, leirskole og nytt gjerde er blant tiltakene som til sammen får 5,9 millioner i tilskudd. 

To barn med kostymer. Foto - Klikk for stort bildeArrangement Lykter bak Dalsnuten 2024 er ett av tiltakene som får støtte. Ole Laget

 

Støtten er fordelt på de to tilskuddsordningene “Statlig tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder” og “Statlig tilskudd til friluftsaktivitet”. 

Tildelt støtte i 2024 

Statlig tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder

Fylkeskommunen har ansvaret for å forvalte den statlige støtteordningen «Statlig tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder». Ordningen skal bidra til å støtte opp om naturvennlig fysisk tilrettelegging og ivaretakelse av friluftsområder. 

Ved tildelingen er det lagt vekt på tilknytningen til byer og tettsteder og tiltak i områder nær kysten og langs vassdrag. 

Jæren Friluftsråd er en av søkerne som får støtte. De skal sette opp gjerde ved det populære turmålet Månafossen for å skille beitedyr og turfolk. Også Ryfylke Friluftsråd er blant de som får støtte. Ved å gjøre om den gamle brannstasjonen ved Fjøløy fort til leirbygning og lager for utlån av friluftsutstyr, vil området få flere aktivitetsmuligheter. 

Statstilskudd statlig sikret friluftsområder 2024
Søker Område Tiltak Tildelt beløp i kroner
Eigersund kommune Skadbergsvågen Toalettbygg i Skadbergsvågen, Øst 145 000
Friluftsrådet Vest Hustveit Nytt toalettbygg 300 000
Friluftsrådet Vest Romsa Oppgradering av brygge 300 000
Friluftsrådet Vest Vibrandsøy Oppgradering av tursti 200 000
Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap Bore p-plass Vedlikehold parkeringsplass 100 000
Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap Breiholmen Skjøtsel Breiholmen 100 000
Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap Eikeskog - Mån Gjerdeplikt Eikeskog - Månafossen 200 000
Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap Eikeskog - Månafossen Nytt toalett Eikeskog 400 000
Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap Melsvatnet Skjøtsel Melsvatnet 100 000
Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap Neseskogen Skogsskjøtsel og tilrettelegging 100 000
Karmøy kommune Bjørgene Oppgradering Bjørgene 2024 150 000
Karmøy kommune Blikshavn Oppgradering Blikshavn 2024 50 000
Ryfylke friluftsråd Fjøløy fort Leirskole/frilager 300 000
Ryfylke friluftsråd Lineholmane, Prestvågen m.fl. Skjøtsel av statlig sikrede friluftslivsområder 250 000
Ryfylke friluftsråd Rekavika båtutfartsområde Innledende skjøtsel og tilrettelegging 250 000
Sandnes kommune Alsvik Aktivitetsløype fase 2. 120 000
Sandnes kommune Alsvik Videreføre fjerning av fremmede bartrær 100 000
Sandnes kommune Dørvika Etablering av søppelmolok og bytte av bilbom 60 000
Sandnes kommune Fjogstad Etablering av turvei 500 000
Sandnes kommune Maudland Opprusting av traktorvei til turvei 250 000
Sola kommune Risne Fjerning av tilførte steinsmasser fra Skåttahålå 175 000
Totalt 4 150 000

Statlig tilskudd til friluftsaktivitet

Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte den statlige støtteordningen «Tilskudd til friluftsaktivitet». Ordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. 

Tiltak som stimulerer til økt fysisk aktivitet for alle; hensyn til barn og unge, samt universell utforming, er tillagt stor vekt ved årets tildeling. Det er også lagt vekt på integrering av minoriteter. 

Blant tiltakene som får støtte, er Stavanger turistforenings arrangement Lykter bak Dalsnuten 2024. Familiearrangementet foregår i mørket, og består av en 3 km lang løype på Gramstad. Langs løypen blir deltakerne møtt med kulturelle innslag i form av hulder og troll, kor, flammesjonglører og musikere. 

Statstilskudd til friluftslivsaktivitet 2024
Søker Tiltak Tildelt beløp i kroner
A-LARM Friluftsaktiviteter i Rogaland 30 000
Dalane friluftsråd Aktivitetsdager og friluftslivets uke/dag 50 000
Dalane friluftsråd Aktivitetsdager og friluftsturer for eldre 50 000
Dalane friluftsråd Ferieaktivitet for barn og unge i Dalane 65 000
Dalane friluftsråd Friluftskvelder i Dalane 70 000
Dalane friluftsråd Friluftsliv for minoriteter 40 000
Dalane friluftsråd Fysisk aktivitet/naturopplevelser, psykisk helse 50 000
Dalane friluftsråd På Naturligvis 70 000
Dalane friluftsråd På topp i Dalane - telltur 60 000
Friluftsrådet Vest 2024 Basecamp Lindøy 70 000
Friluftsrådet Vest Friluftslivets uke - og dag 2024 70 000
Friluftsrådet Vest Friluftsskole Lindøy og Vindafjord 65 000
Friluftsrådet Vest Innføring i norsk friluftsliv for innvandrere 60 000
Friluftsrådet Vest Læring i Friluft 2024 100 000
Friluftsrådet Vest TellTur i Nord-Rogaland 2024 70 000
Haugesund idrettslag orientering Utforsk naturen - inkluderende orientering 35 000
Haugesund turistforening Friluftsliv for alle - hele året 50 000
Haugesund turistforening Friluftslivets dag 50 000
Haugesund turistforening Haugesund På Langs 70 000
Haugesund turistforening Naturlosturer 2024 50 000
Haugesund turistforening Opptur 2024 30 000
Haugesund turistforening SjekkUT 2024 15 000
Hjerte for Sandnes Tur for alle med Hjerte for Sandnes 90 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Vi går for fellesskap 2024 70 000
Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland Aktivitetsdager med Hekta 110 000
Rogaland Røde kord med Flekkefjord by Friluftsaktiviteter som inkluderingsarena RRK 80 000
Stavanger turistforening Lykter bak Dalsnuten 2024 80 000
Stavanger turistforening 7-nutsturen 2024 80 000
Stavanger turistforening Naturlos i Sør-Rogaland 70 000
Stavanger turistforening Skiskolen 2024 40 000
Totalt 1 840 000