21,5 millioner til fem kulturbygg

Fire lokale- og et regionalt kulturbygg er tildelt totalt 21,5 millioner kroner. I Haugesund er gleden ekstra stor over støtte til “Frelsen” som skal bli ny teaterscene. 

Frelsesarmeens bygning i Haugesund. Foto - Klikk for stort bildeDe tidligere lokalene til Frelsesarmeen i Haugesund skal bli til et nytt bygg for Haugesund Teater.

Rogaland fylkeskommune skal bidra til at det bygges kulturbygg som er av regional interesse og bygg som ivaretar funksjoner for kulturlivet i hele kommunen. Kulturbyggene skal ha egnede lokaler som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur i Rogaland.

Unni S Fuglestad V portrett. Foto - Klikk for stort bildeUnni Fuglestad (V) er ny leder av Regional-, kultur og næringsutvalget.

Nytt utvalg 

Regional-, kultur- og næringsutvalgets (RKNU) møte torsdag 15. november ble for første gang ledet av Unni Fuglestad (V) som er utvalgets nye leder etter høstens fylkestingsvalg. Oddny Helen Turøy (KrF) er nestleder.   

Det ble ikke tildelt midler til kulturbygg i 2022. Fjorårets økonomiske ramme på 10,3 millioner kroner er overført til fordeling i år, og totalbeløpet for 2023 er derfor høyere enn normalt.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 15. november følgende fordeling av tilskudd til kulturbygg:

Tilskudd til kulturbygg 2023
Søknadsnavn Kommune Tildelt beløp
Ny scene, Haugesund teater (regionale kulturbygg) Haugesund 10 000 000
Kulturhus i Vats Vindafjord 3 380 000
Kulturbanken, andre byggetrinn Time 645 000
Flerbrukslokale for kultur i ny ungdomsskole på Frakkagjerd Tysvær 2 933 000
Festiviteten, bytte fra manuelle til motoriserte scenetrekk Haugesund 4 627 000
Totalt 21 585 000

Jubel i Haugesund 

Haugesund kommune vedtok tidligere i år å kjøpe Frelsesarmeens bygg i Edda kino-kvartalet, og omgjøre dette til teaterbygg. Det nye teaterbygget vil blant annet inneholde scenerom med publikumskapasitet på 100-200, prøvesal, kontorer og mindre produksjonsarealer. 

Teatersjef. Foto - Klikk for stort bildeTeatersjef Morten Joachim Henriksen.

Ved Haugesund teater ble RKNU´s tildeling på 10 millioner kroner mottatt med begeistring og takknemlighet. 

– Vi gleder oss stort over dette generøse bidraget til vårt transformasjonsprosjekt for "Frelsen". Tilskuddet støtter våre ambisjoner for vårt første teaterbygg og det viser at fylket verdsetter vår innsats i nordfylket. Samtidig sender det et tydelig signal til kommune og stat om betydningen av å støtte en kulturinstitusjon som fremmer trivsel og bolyst gjennom verdidebatt og underholdning, sier teatersjef Morten Joachim Henriksen ved Haugesund teater.

Den nye teaterscenen til Haugesund teater har et totaltbudsjett på nær 80 millioner kroner. 

Hvem kan få tilskudd til kulturbygg?

Kommuner, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer eller organisasjoner med demokratisk oppbygging kan søke om tilskudd til nybygg, ombygging av eksisterende kulturlokaler og vesentlig ombygging av andre lokaler til kulturbygg.

I de justerte retningslinjene for tilskudd til kulturarenaer (vedtatt i fylkestinget i juni) åpnes det nå opp for lokale kulturbygg som ikke er kommunens hovedarena for kultur. Maksimalt tilskudd til lokale kulturbygg er økt fra tre millioner kroner til fem millioner kroner. 

Fuglestad er glad for at justeringen av tilskuddsordningens retningslinjer  virker etter intensjonene. 

Utgjør en positiv forskjell

Kulturhus i Vats - Klikk for stort bildeVindafjord kommune bygger nytt svømmeanlegg og kulturhus i Vats. Anlegget får drøyt tre millioner kroner i tilskudd.

– Dette sikrer at årets fordeling som for øvrig er ekstra stor blir disponert på en god og fornuftig måte. Det er ingen tvil om at tilskuddene utgjør en positiv forskjell for søkerne og deres byggeprosjekter, sier utvalgsleder Unni Fuglestad. 

Hun er også fornøyd med den geografiske fordelingen av midlene, og trekker spesielt frem Haugesund Teater og Kulturbanken på Jæren ved årets fordeling.   

Det forutsettes at alle anlegg skal være universelt utformet. Når det gjelder tilskudd til kulturbygg, samordnes fylkeskommunens egne midler til regionale kultur- og idrettsbygg med de statlige spillemidlene til kulturbygg. 

Les mer om tilskuddsordningen til kulturbygg