14,2 millioner til friluftslivet i Rogaland

Gapahuker, aktivitetsdager og bro over Øygardsvatnet er blant prosjektene som totalt får over 14 millioner kroner i støtte fra ulike tilskuddsordninger. 

Øyvind Nesvåg

Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) vedtok 30. mars årets tildeling av støtte til fire tilskuddsordninger. Disse skal bidra til å ivareta friluftslivsområder i Rogaland og stimulere til økt fysisk aktivitet for alle. 

– Friluftslivet står svært sterkt hos befolkningen i Rogaland, men aktivitetene og mulighetene kommer ikke av seg selv. Mange organisasjoner, kommuner, lag og foreninger bidrar til å tilrettelegge friluftsområder for bruk og skaper aktivitet. Tilskuddene til disse gjør det mulig å gjennomføre prosjekter som skaper et bredere og bedre friluftstilbud. Dette er til stor fordel for både fysisk og psykisk helse, sier Thorsten Gøtterup, rådgiver i plan-, miljø- og samfunnsavdelingen. 

Det er gitt tilskudd til fysisk tilrettelegging, skjøtsel i viktige regionale natur- og friluftslivsområder og til prosjekter som skaper fysisk aktivitet og motiverer til bruk av friluftslivsområder. Prosjekter som bidrar til kunnskapsformidling og kompetanseheving innen friluftsliv og naturforvaltning har også fått støtte. 

Tildelt støtte i 2023

Statlig tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder

Fylkeskommunen har ansvaret for å forvalte den statlige støtteordningen “Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder”. Ordningen skal støtte opp om naturvennlig fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftslivsområder. 

Ved årets tildeling er det lagt vekt på tilknytningen til byer og tettsteder, og potensiale for bruk og tiltak i områder nær kysten og langs vassdrag i samsvar med de statlige retningslinjene for tildeling.

Statlig tilskudd til friluftsaktivitet

Fylkeskommunene fikk i 2020 overført ansvaret for å forvalte den statlige støtteordningen «Tilskudd til friluftsaktivitet». Støtteordningen skal støtte opp om økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. 

Tiltak som stimulerer til økt fysisk aktivitet for alle; hensyn til barn og unge, samt universell utforming er tillagt stor vekt ved årets tildeling. 

Fylkestilskudd til friluftslivsarbeid

Et av prosjektene som i år har fått støtte via tilskuddsordningen "Fylkestilskudd til friluftslivsarbeid", er en flytebro som skal gjøre Røyselandsneset mer tilgjengelig for hele befolkningen. I området er en dagsturhytte og frisbeegolfbane under etablering. I saksbehandlingen er det lagt vekt på at broen vil kunne bidra til en universelt utformet rundløype i området, noe som kan gjøre turområdet mer fremkommelig og ettertraktet. 

Tilskuddsordningen skal bidra til tilrettelegging og skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder. Den skal i tillegg motivere til utendørs aktivitet og formidling av kunnskap. 

Fylkestilskudd til friluftsråd

Støtten er en samling av tilskudd tidligere tildelt friluftsråd fra flere forskjellige tilskuddsordninger. Støtte kan gis til alle de fire friluftsrådene som opererer innenfor fylkesgrensen; Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd og Friluftsrådet Vest.