Formål

Klikk for stort bilde

Hovedformålet med partnerskap for folkehelse er å samordne folkehelsearbeidet i fylket og å bidra til å nå hovedmålene i den regionale og nasjonale folkehelsepolitikken om å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Partnerskap for folkehelse i Rogaland er forankret i Regionalplan for folkehelse og i partnerskapsavtalene mellom Rogaland fylkeskommune og partnerne. Partnerskapsavtalen skal i større grad konkretisere aktørens lovpålagte oppgaver og sikre at vi sammen etter beste evne kan fremme folkehelsearbeidet etter lokale forutsetninger og behov.

I 2021 består partnerskapet av 43 aktører (23 kommuner, 11 frivillige og 9 regionale aktører).

Et spleiselag

Partnerskap som arbeidsmetode genererer flere ressurser og midler inn til folkehelsearbeid i Rogaland. Rogaland fylkeskommune tildeler et årlig tilskudd til kommuner og frivillige aktører der nivået fastsettes på bakgrunn av politiske prioriteringer. Både for frivillige og kommunale partnere går inn med en egenandel tilsvarende det fylkeskommunale tilskuddet. Partnerskapsmidlene kan kun benyttes til aktiviteter, kompetanseheving og evaluering beskrevet i en årlig handlingsplan med budsjett og beskrivelse av hvordan og til hva midlene skal benyttes.

Samordning av folkehelsearbeidet i regionene

Partnerskapet sikrer en samordning av folkehelsearbeidet i Rogaland, gjennom avtalefesting av felles innsatsområder og innsatsfaktorer for arbeidet. Det bidrar til å sikre prosjekter, faglige råd og veiledning, samt styrings- og økonomihjelp. Fylkeskommunen skal være pådriver for regionalt folkehelsearbeid, for eksempel gjennom partnerskap folkehelseloven kap. 4 §20 og 21.

 

Årshjul
Når? Hva skjer?
Første uken i januar Rapporteringsfrist på partnerskapsmidler
Februar Politisk sak - vedtak om partnerskapsmidler
Februar Nyhetsbrev
Mars Anmodning om partnerskapsmidler og innsending av handlingsplan
Mars/april Regionale partnerskapssamlinger
Mai Nyhetsbrev
Mai/juni Nettverkssamling for alle partnerskapsaktørene
September Nyhetsbrev
September/oktober Erfaringssamling - Barnetråkk/frivillighetspolitikk/sosial boligplanlegging
November Regional folkehelsekonferanse (utgår i 2021)
Desember Nyhetsbrev
13. desember Frist for questback-rapportering (rapporteringen må diskuteres i tverrsektoriell gruppe/styre på forhånd)

Se rapportering fra partnerskapsaktørene fra 2019 (PDF, 531 kB).
Se rapportering fra partnerskapsaktørene fra 2020 (PDF, 513 kB).

Rapporteringsrutiner

Vanligvis er det lov å ha inntil 50 000 kr overført inn i første kvartal påfølgende år, om det foreligger en tiltaksplan for midlene. Dette er vanlig praksis, da utbetaling av midlene vanligvis ikke skjer før i april. På den måten har partnerne et helt år til gjennomføring av handlingsplanen. Som følge av koronasituasjonen ønsker vi som tilskuddsforvalter av partnerskapsmidlene å utvise fleksibilitet ved behandling om videre overføring til 2021, så lenge det er begrunnet i rapporteringen for 2020 og synlig i ny handlingsplan for 2021.

Til toppen