Formål

 

 

Hovedformålet med partnerskap for folkehelse er å samordne folkehelsearbeidet i fylket og å bidra til å nå hovedmålene i den regionale og nasjonale folkehelsepolitikken om å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Partnerskap for folkehelse i Rogaland er forankret i Regionalplan for folkehelse og i partnerskapsavtalene mellom Rogaland fylkeskommune og partnerne. Partnerskapsavtalen skal i større grad konkretisere aktørens lovpålagte oppgaver og sikre at vi sammen etter beste evne kan fremme folkehelsearbeidet etter lokale forutsetninger og behov.

Partnerskapet består av 43 aktører (23 kommuner, 11 frivillige og 10 regionale aktører).

Et spleiselag

Partnerskap som arbeidsmetode genererer flere ressurser og midler inn til folkehelsearbeid i Rogaland. Rogaland fylkeskommune tildeler et årlig tilskudd til kommuner og frivillige aktører der nivået fastsettes på bakgrunn av politiske prioriteringer. Både for frivillige og kommunale partnere går inn med en egenandel tilsvarende det fylkeskommunale tilskuddet. Partnerskapsmidlene kan kun benyttes til aktiviteter, kompetanseheving og evaluering beskrevet i en årlig handlingsplan med budsjett og beskrivelse av hvordan og til hva midlene skal benyttes.

Samordning av folkehelsearbeidet i regionene

Partnerskapet sikrer en samordning av folkehelsearbeidet i Rogaland, gjennom avtalefesting av felles innsatsområder og innsatsfaktorer for arbeidet. Det bidrar til å sikre prosjekter, faglige råd og veiledning, samt styrings- og økonomihjelp. Fylkeskommunen skal være pådriver for regionalt folkehelsearbeid, for eksempel gjennom partnerskap folkehelseloven kap. 4 §20 og 21.

 

Årshjul

Årshjul
Når? Hva skjer?
Første uken i januar Rapporteringsfrist på partnerskapsarbeidet
Februar Politisk styringsgruppemøte og rådgivende folkehelseforum
Februar Nyhetsbrev
Februar/ Mars Utbetaling av partnerskapsmidler
Mars/april Regionale partnerskapssamlinger
Mai Nyhetsbrev
Mai/juni Nettverkssamling
September Nyhetsbrev
Oktober/november Nettverkssamling
November/Desember Utsendelse av rapporteringsskjema til partnerskapsaktørene
Desember Nyhetsbrev
Hva skjer i partnerskapet 2020?

Rapporteringsrutiner

Vanligvis er det lov å ha inntil 50 000 kr overført inn i første kvartal påfølgende år, om det foreligger en tiltaksplan for midlene. Som følge av koronasituasjonen ønsker vi som tilskuddsforvalter av partnerskapsmidlene å utvise fleksibilitet ved behandling om videre overføring til påfølgende år, så lenge det er begrunnet i rapporteringen og synlig i ny handlingsplan for det nye året.