Dette er folkehelseundersøkelsen

Folkehelseundersøkelsen gjennomføres for å kartlegge egenvurdert helse, livskvalitet og trivsel i fylket. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI). 

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og 2023. Vi har fått svar fra tusenvis av rogalendinger, fra 18 år og eldre, som gir oss et viktig kunnskapsgrunnlag til samfunnsutviklingen i Rogaland. 

Viktig med høy deltakelse

Informasjonen vi samler inn er et viktig grunnlag for arbeidet innen en rekke områder i fylkeskommunen og kommunene i Rogaland. Folkevalgte og andre beslutningstakere vil få nyttig informasjon om hvordan innbyggerne opplever sin egen helse og sitt nærmiljø - og mye mer. Nå som undersøkelsen er blitt gjennomført for andre gang, vil det også være mulighet for å sammenlikne svarene med tidligere svar fra 2020. Målet er å se utvikling over tid, dersom undersøkelsen gjennomføres ytterligere ganger. 

Organisering og gjennomføring skjer som et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI). 

Hovedtemaene i undersøkelsen er:

  • egenopplevde oppvekst- og levekårsforhold
  • livskvalitet
  • nærmiljø
  • sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert adferd
  • helsetilstand

Trivsel og livskvalitet

God helse og livskvalitet betyr mye. Det handler om mer enn fravær av sykdom og plager. Å oppleve at livet er meningsfullt, tilhøre et felleskap og ha noen som står en nær er viktig. Vi påvirkes av våre omgivelser og forhold gjennom alle livets faser fra fødsel, oppvekst, skole, arbeid og alderdom. Folkehelsearbeidet handler om å tilrettelegge for en sosial bærekraftig samfunnsutvikling. Det er derfor viktig at vi klarer å få svarprosenten så høy som mulig for å kunne si noe om hvordan Rogalands befolkning har det.

Utførelse

Gjennomføringen er hel-elektronisk, basert på et utvalg trukket fra folkeregisteret. Kontakten med respondentene vil foregå per e-post og SMS. Undersøkelsen er på bokmål og nynorsk og kan besvares fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Denne metoden gjør at vi kan operere med langt større utvalg enn ved telefon- og papirskjemaundersøkelser. 

Les mer om folkehelseundersøkelser på FHI sine nettsider.