Vedtok videre bussveiutbygging på Forus

Utsnitt fra modelleringen av Nådlandsbråtet - Hans og Grete Stien.jpgBussveien gjennom Forusveien og frem til den ferdige Bussveien på Forussletta ble vedtatt i Sandnes kommune denne uken. Prosjektet er en sentral brikke i utbyggingen av Bussveien mellom Sandnes og Stavanger.

- Nå som denne planen er vedtatt er vi enda et skritt nærmere sammenhengende bussvei mellom Stavanger og Sandnes. Det er i denne korridoren vi har desidert flest passasjerer. Bussveien fra Nådlandsbråtet til Hans og Grete Stien er et utgangpunkt for framtidig utvikling i bydelen, og sikrer god fremkommelighet for bussen samt bedre forhold for myke trafikanter, sier enhetsleder for Bussveien i Rogaland fylkeskommune, Harald Bøhn.

Enhetsleder Bussveien, Harald Bøhn.

Ny undergang ved Forusbeen

Det var Sandnes-delen av bussveiprosjektet Nådlandsbråtet–Hans og Grete Stien som ble vedtatt av politikerne på mandag. Reguleringsplanen for den delen av strekningen som ligger i Stavanger, er vedtatt tidligere. Strekningen som skal bygges er omtrent 1200 meter lang. Prosjektet kobler sammen Bussveien som bygges på Gausel nå og den ferdige Bussveien på Forussletta.

Bussen får egne felt i midten. Bil, sykkel og fortau kommer på hver side av bussfeltene. Løsningen er tilsvarende den som allerede er bygget flere andre steder i Bussveien.  

Det er planlagt et firearmet signalregulert kryss i rundkjøringen der Forusbeen krysser Forusveien. Kryssløsningen inneholder en undergang som dekker et areal på omtrent 2000m2. Undergangen gjør det enklere og sikrere å krysse veien for de som sykler og går. Prosjektleder i Bussveien, Pål Thornes, tror kryssløsningen er viktig av flere grunner.

- Dette grepet bidrar til å åpne opp området for myke trafikanter som skal til arbeidsplasser, hjem, og skoler på Forus. Løsningen er svært trafikksikker og ivaretar samtlige trafikantgrupper i området på en god måte. I tillegg tror jeg det er et nødvendig grep for å ivareta en god bymessig utvikling av områdene rundt Bussveien på Forus. Det er planlagt store utbygginger langs strekningen og vi har hatt tett dialog med utviklere som blant annet 2020park. Vi opplever at aktørene vi har dialog med er positive til løsningene som er valgt og mulighetene Bussveien skaper for næringslivet når den er ferdig, sier Thornes.  

Prosjektleder Bussveien, Pål Thornes.

Gang- og sykkelbru tatt ut av løsningen

Krysset ved Midtbergmyrå inneholdt i tidligere planforslag en gang- og sykkelbru. Brua er senere i planleggingen tatt ut for å spare kostnader og inngrep i planen. I Midtbergmyrå er delen ut mot Forussletta forbeholdt buss, mens buss og øvrig trafikk kjører sammen fra krysset Midtbergveien/Midtbergmyrå og vestover i retning travbanen.

Det er lagt opp til tre stasjoner (holdeplassområder) med 50 meter lange perronger på hver side av veien tre steder i prosjektet.

Byggestart høsten 2022

Før prosjektet lyses ut på anbud må det innom styringsgruppen for Bymiljøpakken, samferdselsutvalget og fylkestinget.

- Vi regner med å få lyst ut strekningen i løpet av mars 2022 og signere avtale med entreprenør før sommerferien. Dette betyr at vi kan gå i gang med bygging høsten 2022 eller tidligere hvis alt går etter planen, forteller Thornes.    

Utfordrende byggeperiode

Strekningen som skal bygges er utfordrende og foregår i urbane omgivelser. Samtidig pågår arbeider med andre bussvei-etapper både nord og sør for dette prosjektet. Det innebærer at det blir svært mye byggeaktivitet på veiene i området og krevende å få trafikken til å flyte. Prosjektet har som mål å bli ferdig med byggingen høsten 2025.

- Det er klart det blir utfordrende å avvikle trafikken i anleggsperioden, men vi prøver selvfølgelig å gjøre ulempene minst mulig for de som må ferdes i området. Det er viktig for oss at den biten av byggefasen gjennomføres på en god måte, så jeg er optimistisk og tror dette går bra, sier Thornes.    

Her kan du se video av strekningen som skal bygges. 

 Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken. Les gjerne mer om Bymiljøpakken her

Til toppen