Risa AS og Kruse Smith bygger det største prosjektet i Bussveien

Rogaland fylkeskommune har valgt å tilby den største kontrakten i Bussveien til Risa og Kruse Smith. Arbeidsfellesskapet skal bygge strekningen mellom Stasjonsveien og Gauselvågen for 1,405 milliarder kroner, og har ansvar både for å prosjektere og detaljplanlegge, i tillegg til å bygge.

«Arbeidsfellesskapet Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS har levert tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet vurdert i henhold til tildelingskriteriene», heter det i brevet som går til deltakerne fredag.

– Med dette er vi enda et skritt nærmere sammenhengende bussvei mellom Stavanger og Sandnes, og et steg nærmere å oppnå de politiske ønskene om god sømløs kollektivflyt på korridor 1. Det er på denne strekningen vi har desidert flest passasjerer, sier enhetsleder for Bussveien i Rogaland fylkeskommune, Harald Bøhn.

To konkurrenter var med til slutt

Rogaland fylkeskommune har for første gang brukt en anskaffelsesprosedyre som kalles totalentreprise med konkurransepreget dialog. Det går ut på å involvere entreprenørene tidlig, blant annet for å utnytte deres kompetanse til å finne de beste og mest økonomiske løsningene.

– Det er viktig for fylkeskommunen å være frampå og prøve ut nye ting. Det er slik vi lærer. I oktober ble det klart at to entreprenører ønsket å delta i konkurransen, og da startet vi dialogfasen, forteller Bøhn.

Han forteller at prosjektledelsen helt fram til januar hadde tett dialog med begge entreprenørene. De fikk da god tid til å bli kjent med prosjektet før de kalkulerte, og fikk dermed en større forutsetning til å gi riktig pris.

– Vi er godt fornøyd med det store engasjementet og hvor godt de har jobbet. Vi har hatt en veldig god tone gjennom hele fasen, der vi blant annet har sett på hvordan de har tenkt å løse helse, miljø og sikkerhet, trafikkavvikling og løsninger for myke trafikanter. Prosessen har svart til forventingene, samtenkningen har utløst forbedringer og gevinster, sier enhetslederen.

Entreprenørene leverte tilbud 28. februar, og denne uken ble altså konkurransen avgjort.

Arbeidsfellesskapet Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS har med Cowi som rådgiver. De antyder at de kan starte bygging allerede etter sommerferien. Risa AS bygger allerede bussveistrekningen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet.

Også arbeidsfellesskapet Stangeland Maskin AS – SV Betong AS var med i konkurransen, og ga tilbud på i underkant av 1,441 milliarder kroner.

Omfattende jobb

Bilene går under bakken i Hinnasvingene. Bussveien går oppå. Bussveistrekningen gjennom Jåttåvågen er en av de mest omfattende. Her bygger vi egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Planen er at strekningen skal stå ferdig i 2026.

– Det er flere ting som blir utfordrende når vi bygger denne strekningen av Bussveien. Blant annet blir det arbeid nær jernbanen, både i Hinnavågen og ved Jåttå vgs. Vi skal bygge to kulverter, den ene svært nær boliger, og trafikken skal komme fram i hele anleggsperioden. Hensyn til både bilister og de som går og sykler er element entreprenøren må ha en god løsning for. Omgivelsene kommer til å merke at mye skjer, men vi er opptatt av at ulempene blir så små som mulig, forteller Bøhn.

Han legger til at prosjektet har en egen nabokontakt som bidrar til at naboene får en egen kontaktperson i prosjektet.

Både de to kulvertene og brua over jernbanen er store konstruksjoner. Mange blir berørt i byggeperioden, både trafikanter, naboer og skoler og barnehager. Når vi skal bygge lokket over rundkjøringen ved Jåttå videregående skole, påvirker det for eksempel alle som skal til og fra skolen, stadion og arbeidsplasser i området.

– Dette er et omfangsrikt, utfordrende prosjekt som blant annet er med på å forvandle en hel bydel. Vi har bygget i by før, og vi finner som oftest gode løsninger. Og så blir det veldig bra når vi er ferdige og kan åpne Bussveien på korridor 1 sommeren 2026. Strekningen vi begynner på nå, er avgjørende for at vi åpner korridor 1, sier enhetslederen.

Kontraktsignering

Entreprenøren som ikke ble valgt, har 10 dagers klagefrist (karensperiode). Fristen går ut 4. april, og fylkeskommunen venter derfor med å skrive kontrakt med valgt entreprenør til etter at karensperioden er utløpt.

Fakta om Bussveien Stasjonsveien–Gauselvågen

  • strekningen er cirka to og en halv kilometer lang
  • reguleringsplan vedtatt 19. oktober 2020
  • kulvert under bakken for biltrafikk i Hinnasvingene
  • lokk over den store rundkjøringen ved Jåttå videregående skole blir sentralt knutepunkt mellom jernbane, bussvei og kollektivtrasé til nye SUS
  • Stavanger kommune planlegger en ny bydel i Jåttåvågen, med 1500 nye boliger og 6000 nye arbeidsplasser
  • Bussveien er en utløsende faktor for å gjennomføre den planlagte utviklingen og samtidig nå målet om å få flere til å reise kollektivt
  • Når Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen er ferdig, har vi sammenhengende bussvei mellom Hillevåg i Stavanger og Sandnes sentrum.
  • Vi bygger gang- og sykkelveg langs Bussveien, slik at det blir bedre for myke trafikanter
  • Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken

Les gjerne mer, og se film om bussveistrekningen her.