På god vei mot et helhetlig klimaregnskap

I Norge skal vi redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, og Rogaland fylkeskommune skal ta sin del av kuttene. Det krever et klimaregnskap som gir godt grunnlag for handling.

Folk går ved siden av buss. Foto - Klikk for stort bildeFylkeskommunal kollektivtransport utgjorde om lag 90 prosent av fylkeskommunens klimagassutslipp i 2022. Øyvind Nesvåg

– For å vite hvor fylkeskommunen kan bidra til mindre utslipp, må vi kartlegge utslippskildene. Målet er et helhetlig klimagassregnskap som omfatter så mange som mulig av utslippene vi har ansvar for og kan påvirke, sier Erlend Kjærnsrød, klimaøkonom i Rogaland fylkeskommune.  

Klimagassregnskapet for 2022 viser en nedgang i klimagassutslipp fra 2021 på om lag 200 tonn CO2-ekvivalenter. Dette gir en reduksjon på 0,3 prosent.

Flere utslippskilder inkludert

Regnskapet for fjoråret inkluderer flere utslippskilder enn foregående år, og den største nyvinningen er at klimagassutslipp fra utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier er inkludert.

Kjærnsrød mener regnskapet går i riktig retning, men påpeker også at vi ikke er helt i mål.

– Fjorårets klimaregnskap viser at vi er godt på vei mot et mer fullstendig bilde, men vi ønsker å inkludere flere utslipp for at det skal være helt komplett. Dette er et kontinuerlig arbeid med høy prioritet, sier han.

Blant utslippene fylkeskommunen har som mål å inkludere, er indirekte utslipp fra produksjon av byggematerialer til prosjekter på fylkesveiene. Det er også et mål at utslippstall fra byggeprosjekter, som nye skolebygg, er med i beregningen.

Nedgang i utslipp fra kollektivtransport

Fylkeskommunal kollektivtransport utgjorde i underkant av 90 prosent av de kartlagte klimagassutslippene. Utslippene fra bussdrift økte i 2022, mens utslippene fra båt og ferje gikk noe ned, som ga en samlet nedgang i utslipp fra kollektivtransport på om lag 400 tonn CO2-ekvivalenter.

Tjenestereiser med fly gikk opp i 2022, og er nå omtrent på linje med tallene for 2019. I 2020 og 2021 var tallene lavere grunnet liten reiseaktivitet under koronaepidemien.

Naturgassforbruket gikk ned med om lag 1,2 mill. kWh i 2022, og reduserte utslippene med om lag 245 tonn CO2-ekvivalenter. Det er en nedgang på 17 prosent fra året før. Reduksjonen skyldes i stor grad overgangen til fjernvarme i fylkeskommunale bygg. 

Viktig grunnlag for fylkeskommunens klimabudsjett

I tillegg til å forstå hvilke utslipp vi kan kutte, blir klimaregnskapet brukt som grunnlag i klimabudsjettet. Dette lages sammen med økonomiplanen hver høst, og beregner effekten av ulike klimatiltak opp mot tiltakenes kostnad.

I klimabudsjettet for 2023 kan du lese mer om hvilke klimatiltak fylkeskommunen planlegger å gjennomføre i årene fremover.

Les hele klimabudsjettet på framsikt.net