Noe bedre resultat enn ventet

Jente skriver regnestykke på en tavle - Klikk for stort bildeDet foreløpige årsregnskapet for 2019 viser at Rogaland fylkeskommune hadde et korrigert netto driftsresultat på 286,3 millioner kroner. Dette tilsvarer fire prosent av driftsinntektene til Rogaland fylkeskommune.

Før korreksjon var driftsresultatet på 366,6 millioner kroner.

- Netto driftsresultat er korrigert ned med 80 millioner kroner. Dette er meravsetning av øremerkede tilskudd og inndekning av pensjonspremier. De øremerkede inntektene går til bestemte formål. Spillemidler settes for eksempel av til kultur og idrettsanlegg, forteller Øyvind Langeland som er avdelingssjef for økonomiavdelingen.

Overskudd for skolene

Med nevnte korreksjoner blir resultatgraden redusert fra 5,1 prosent til 4,0 prosent. I driftsresultatet inngår et overskudd for skolene på om lag 37 millioner kroner, som skolene tar med seg inn i 2020.

Fylkeskommunen har brukt 77,4 millioner kroner mindre enn det som stod i revidert budsjett for 2019 i november. Resultatet er altså noe bedre enn forventet. Et regnskapsmessig avvik av en viss størrelse er positivt, men det er netto driftsresultat som forteller mest om fylkeskommunens finansielle handleevne. Fylkeskommunen bør ha et netto driftsresultat på minimum fem prosent, slik at vi kan bruke overskuddet til å investere i for eksempel skoler og veier.

Budsjettdisiplin

Fylkesrådmannen er rimelig tilfreds med resultatet, og mener det vitner om en organisasjon som har budsjettdisiplin selv i stramme tider. Fylkesutvalget fikk presentert de foreløpige tallene tirsdag 18. februar 2020.

I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsmeldingen for 2019, vil det bli utarbeidet en bred finansiell analyse med en forklaring av vesentlige budsjettavvik.