– Når Bussveien kommer her, blir det bra for veldig mange, og mindre bra for noen

Planene for Bussveien mellom Kvadrat og Sandnes sentrum er klare, og skal behandles av politikerne i Sandnes i mars. Planleggerne i fylkeskommunen vet at Bussveien berører noen innbyggere negativt, men håper at de aller fleste ser fram til alt er på plass.

– Vi har tro på Bussveien for den fører med seg mye positivt. Ikke bare får innbyggerne et bedre busstilbud, men de som går og sykler langs strekningen får det også bedre, med sykkelfelt og breiere fortau. I Sandnes planlegger allerede flere utbyggere å etablere seg langs Bussveien, forteller Harald Bøhn, enhetsleder i Rogaland fylkeskommune.

Sol og støy

For å bygge fortsettelsen av Bussveien sørover fra Kvadrat blir Stavangerveien breiere enn den er i dag. Siden planene ble presentert første gang, har fylkeskommunen redusert bredden med over to meter. Likevel mister flere som bor langs veien deler av eiendommene sine.

– Mange som bor på nordsiden av Stavangerveien blir berørt. Hos noen låner vi areal mens vi bygger, hos andre trenger vi arealet permanent for å gi plass til både fortau, sykkelvei, bilfelt og bussvei. Men vi gjør det vi kan for å redusere ulempene. Blant annet bygger vi støyskjermer langs store deler av strekningen, forteller bussveisjefen.

Beregninger viser at støyen i Stavangerveien ikke blir vesentlig større enn den er i dag, blant annet fordi bussene i Bussveien blir elektriske.

Regelverket som bestemmer hvor mye støy naboene må tåle, er endret siden planleggingen av Bussveien startet. Det er vanlig praksis å bruke forskrifter som er gjeldene på tidspunktet for oppstart av planarbeidet, og derfor forholder fylkeskommunen seg til regelverket slik det var før endringene i 2021, etter godkjenning fra staten.

– Vi mener den gamle støyforskriften ivaretar naboene langs Stavangerveien på en god måte, forklarer Bøhn.

Forståelig nok er naboer på østsiden av Stavangerveien redde for å miste sol på eiendommene sine. Høye støyskjermer skygger selvsagt mer for solen.

– Vi har god dialog med naboene til Bussveien, og prøver å tilpasse slik at det blir best mulig for alle. For noen blir nok løsningen å ha glass øverst i skjermen, opplyser Harald Bøhn.

Starter i sentrum

Så sant politikerne godkjenner planene, starter fylkeskommunen å bygge Bussveien i Sandnes sentrum allerede i høst.

– Det er viktig for oss å være ferdige i sentrum til Blink-festivalen sommeren 2023, sier Harald Bøhn. Han legger til at festivalen også påvirker prosjektet i framtiden, fordi noen av trærne som er planlagt midt i Blink-traséen i sentrum må kunne flyttes.

Han er stolt over det han mener er en plan som også bidrar til en positiv byutvikling i Sandnes.

– Kommunen har planer for boligutbygging langs Strandgata, både ved Altona og i Havneparken. For dem som skal bo der, blir Bussveien et viktig transporttilbud, poengterer han.

Strekningen mellom Kvadrat og Ruten er delt inn i fire forskjellige kontrakter:

  • Forussletta–Stavangerveien​
  • Strandgata
  • Husflytting Strandgata
  • Jernbaneveien–Olav V’s plass​ –Elvegata

Strekningen Elvegata–Havnegata​ er en egen reguleringsplan. 

Flytter hus i Strandgata

Noe folk kommer til å legge merke til langs denne strekningen av Bussveien, er arbeidet med å flytte 11 hus i Strandgata, den smaleste delen av Bussveien i Sandnes.

– Vi må flytte husene inntil to og en halv meter. Husene ligger i et område som er verna i kommuneplanen, og som Riksantikvaren vurderer som nasjonal kulturvern-interesse. Når vi får lov til å flytte dem, er det et kompromiss vi har kommet fram til i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning og byantikvaren, forklarer Bøhn.

Han er særlig fornøyd med at kostnadene med å flytte husene er merkbart lavere enn ved å rive dem.

Stenger for gjennomkjøring

Strandgata blir stengt for gjennomkjøring. I opprinnelig planforslag skulle Strandgata stenges med sluse. Nå foreslår fylkeskommunen heller å skilte med "Stengt for gjennomkjøring" ved Altona brygge.

– Hvis vi ikke stenger, klarer vi ikke å få bussen fram uten forsinkelse, forklarer Bøhn. Han er glad for at forslaget som blir lagt fram ivaretar både de myke trafikantene, næringsliv og kulturminne.

Planen er satt opp til behandling i Utvalg for by- og samfunnsutvikling 9. mars. Deretter skal den til sluttbehandling i kommunestyret 14. mars.

Saksdokumentene finner du her, hos Sandnes kommune.

Les gjerne mer om Bussveien, Kvadrat-Ruten. Du kan også følge Bussveien på Facebook.