Midler til miljøtiltak og friluftsliv

Totalt er nær 5,7 millioner kroner fordelt til miljøtiltak, friluftslivsformål og friluftsområder i Rogaland.

Regional-, kultur og næringsutvalget hadde en rekke tilskuddssaker på sakslisten i sitt møte torsdag 26. mars. Møtet ble gjennomført digitalt som følge av koronasituasjonen.

Nedenfor kan du se hvordan nær 5,7 millioner ble fordelt til ulike miljøtiltak, friluftslivsformål og friluftsområder i Rogaland.

Følgende tilskuddssaker ble enstemmig vedtatt:

  • Fylkestilskudd til vegvedlikehold, adkomst til friluftsområder 2020
  • Fylkestilskudd til miljøtiltak for 2020
  • Statlige tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland 2020

Følgende to tilskuddssaker ble utsatt til neste utvalgsmøte 28. mai: 

  • Regionale utviklingsmidler for 2020
  • Fylkestilskudd til friluftslivsformål for 2020, del 2  

Regional-, kultur og næringsutvalget ønsker å belyse alternative modeller for tilskudd til tiltak i regi av friluftsområdene, med mål om færre prosjektsøknader på ulike ordninger og større grad av råderett og egen prioritering over tildelte midler for friluftsområdene. 

Saksdokumenter RKNU 26. mars

Fylkestilskudd til miljøtiltak for 2020 

Fylkeskommunens tilskudd til miljøtiltak skal bidra til å oppfylle målene i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning og Regionalplan for energi og klima. Totalt 757 000 kroner ble fordelt mellom følgende 11 søkere:

Fylkestilskudd til miljøtiltak for 2020
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Sandnes kommune Skjøtsel av natur- og friluftsområder 100 000
Ryfylke Friluftsråd Passion for Ocean festival, Stavanger 50 000
Naturvernforbundet Solenergiprosjektet «Solsats» 100 000
Jæren Friluftsråd Blått Flagg-aktiviteter Orrestranda 30 000
Sandnes kommune Lyngbrennekurs 50 000
Slettaa dykkerklubb Kartlegging av marint søppel, Hagalandet 91 000
Klimafestivalen §112 Haugalandet i regi av Norsk Klimanettverk Klimafestivalen Haugalandet 25 000
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland Driftsmidler 150 000
Kirkens Bymisjon Søppelplukking på Haugalandet 36 000
Stavanger kommune Analyse av parkeringstrafikk i Hillevåg 75 000
Friluftsrådet Vest Blått Flagg-aktiviteter Åkrasanden 50 000

Midlene bevilges under forutsetning av at prosjektene blir fullfinansiert og lar seg realisere.

 

Fylkestilskudd til vegvedlikehold, adkomst til friluftsområder for 2020

I henhold til vedtatte retningslinjer er det kun de Interkommunale friluftsråd, som har påtatt seg vedlikehold av denne typen, som kan søke om tilskudd under denne ordningen. Det er 4 interkommunale friluftsråd i Rogaland: Friluftsrådet Vest, Ryfylke Friluftsråd, Jæren Friluftsråd og Dalane Friluftsråd. 

Ordningen gjelder kun private veger til friområder/friluftsområder som faller utenfor øvrige offentlig vegvedlikeholdsordninger. Totalt 515 000 kroner er fordelt slik:

Fylkestilskudd til vegvedlikehold - adkomst til friluftslivsområder for 2020
Søker Tildelt beløp
Jæren Friluftsråd 200 965
Ryfylke Friluftsråd 108 678
Friluftsrådet Vest 205 357

 

Statlig tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland 2020

Fordelingen av de statlige midlene til friluftslivsformål i statsbudsjettet ble overført fra fylkesmennene til fylkeskommunene i 2010, som et ledd i regionreformen.

Rogaland fylkeskommune har mottatt i alt 4,3 millioner kroner i ramme fra Miljødirektoratet, som skal fordeles med 1,9 millioner kroner til «Tilskudd til friluftsaktivitet» og 2,4 millioner kroner til «Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder».

Ved årets forslag til tildeling er det lagt stor vekt på nærhet til byer og tettsteder, stimulering til økt fysisk aktivitet for alle, hensyn til barn og unge, universell utforming og integrering av minoriteter. Dette er i samsvar med de statlige retningslinjene for ordningen. I tillegg er tilknyttingen til mål og satsingsområdene i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning, «Ute i Rogaland», også prioritert.

Ordningen «Tilskudd til friluftslivsaktivitet»:

Statlig tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland 2020, Ordningen "Tilskudd til friluftsaktivitet"
Søker Tildelt beløp
Dalane Friluftsråd 345 000
Friluftsrådet Vest 300 000
Jæren Friluftsråd 500 000
Haugesund Turistforening 320 000
ADHD Norge Haugaland og Omegn Lokallag 25 000
Foreningen for stølsliv og friluftliv Gjesdal 6 000
Haugesund Røde Kors 50 000
KIA Sandnes 56 000
Norges jeger og fiskerforbund Rogaland 50 000
Norheim og Spanne friluftslag 8 000
Rogaland Røde Kors 80 000
Se Meg – Barn som pårørende 40 000

 

Ordningen «Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder»:

Statlig tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland 2020, Ordningen «Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder»
Søker Tildelt beløp
Dalane Friluftsråd 50 000
Jæren Friluftsråd 650 000
Ryfylke Friluftsråd 600 000
Friluftsrådet Vest 550 000
Eigersund kommune 100 000
Karmøy kommune 190 000
Sandnes kommune 260 000