Legger planer for bærekraftig samferdsel

Nå starter jobben med å lage nytt handlingsprogram for samferdsel i Rogaland. Mest mulig for pengene og bærekraftige løsninger er stikkord.

I desember vedtok fylkestinget ny samferdselsstrategi for Rogaland. Den gjelder fra 2022 til 2033, og gir retning for fylkeskommunens arbeid med transport og mobilitet, og for hvordan vi skal ivareta samferdsel i kommende regionale areal- og transportplaner.

Nå starter arbeidet med å følge opp strategien, og se på hvilke prosjekt og tiltak fylkeskommunene skal prioritere de neste fire årene.

– Dette er spennende arbeid! Den nye strategien er annerledes enn den forrige, blant annet fordi vi nå har fått en utviklingsplan for Rogaland som vi skal forankre arbeidet i, og at hovedmålet for samferdselsstrategien er å utvikle en bærekraftig samferdselssektor i Rogaland. Det gjelder innen både økonomi, klima og miljø, transport og trafikksikkerhet, forteller samferdselssjef Stine Haave Åsland.

Hun forklarer at vi skal prioritere følgende fire områder de neste årene:

  • økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  • klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  • tilrettelegge for fremtidens transport
  • trafikksikker transport for alle

Mer for pengene

De siste årene har fylkeskommunen investert mye i samferdsel. Handlingsprogrammet har vært en behovsmelding med langt flere prosjekter enn det fylkeskommunen har hatt penger til å realisere. Handlingsprogrammet for 2023–2026 skal vise hva vi ønsker å satse på i strategien, men samtidig må det være i tråd med forventet økonomisk handlingsrom.

– Som økonomiplanen viser, har vi ikke råd til å investere like mye i nye veier og løsninger. Det betyr at vi i årene som kommer blir nødt til å jobbe for å få mest mulig samferdsel for pengene. Blant annet må vi utnytte dagens vegnett på en best mulig måte og sikre rett standard på rett sted. Det betyr at kommunene fremdeles skal få komme med behov og innspill, men vi venter noen utfordrende prioriteringer, sier Haave Åsland. 

Klimakrisen angår arbeidet med samferdsel

Også i Rogaland merker vi klimakrisen. Blant annet kan vi vente at klimaendringene gir flere skred.

– Det betyr blant annet at når vi prioriterer prosjekt gjennom handlingsplanen, må vi tenke på at veier, bruer og kaier skal tåle fremtidens mer ekstreme klima. I tillegg er vi også innen samferdsel nødt til å redusere klimagassutslipp og ta hensyn til landbruksjord, kulturmiljø, naturressurser, naturmiljøer og naturmangfold, poengterer samferdselssjefen.

Transportsystem som passer alle

Å tilrettelegge for framtidens transport handler om at transportsystemet skal være tilpasset behovene til fremtidens befolkning.

– Vi som jobber med samferdsel skal bidra til fylkeskommunens målsetting om attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer. Vi skal bidra til at det skal være enkelt og attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt, og til at folk skal bruke privatbilen sjeldnere, sier samferdselssjef Haave Åsland.

Hun legger til at handlingsprogrammet også skal legge vekt på næringslivets transportbehov og bidra til å styrke fylkets konkurransedyktighet.

Det skal være trygt å gå, sykle og å reise kollektivt

– Trafikksikkerhet er en forutsetning for alt arbeidet på fylkesvegnettet. Vi har en nullvisjon, det vil si at vi jobber for at ingen skal bli varig skadd eller drept i trafikken i fylket vårt. Her gjør vi en stor innsats for å forebygge ulykker, forteller samferdselssjefen.

Samtidig minner hun om at trafikksikker transport handler om mer enn fravær av ulykker. Det handler også om å bidra til et helsefremmende og inkluderende samfunn, konkurransedyktighet, om muligheten til å bosette seg i ulike deler av fylket og om å bidra til levende tettsteder med gode bomiljø.

Ferdig handlingsprogram til høsten

Samferdselsstrategien, og handlingsprogrammet som nå kommer, må også forholde seg til nasjonale føringer som Nasjonal transportplan (NTP) og andre nasjonale retningslinjer som påvirker planene, for eksempel når det gjelder jordvern, klima, naturmangfold og arealpolitikk.

Handlingsprogrammet skal legges fram for politisk behandling i fylkeskommunen høsten 2022 og gjelde fra 2023 til 2026.

Her kan du lese hele dokumentet, Samferdselsstrategi for Rogaland 2022–2033.