Kolumbus skal endre reisevaner i hele Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Kolumbus skal endre reisevaner i hele Rogaland

ungdommer ved Breiavannet på hver sin bysykkel - Klikk for stort bilde Kolumbus Kolumbus er blitt gode til å inspirere folk på Nord-Jæren til å la bilen stå. Nå har selskapet formelt fått denne oppgaven for hele Rogaland.  

– Vi jobber for å redusere bruken av bil også utenfor Nord-Jæren. Færre biler bidrar til bedre framkommelighet, bedre folkehelse, bedre miljø og klima, og kan være positivt for utvikling av tettsteder, sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling. 

Det har vært viktig for Bymiljøpakken å påvirke innbyggerne til å velge andre transportmåter enn bil. Dette arbeidet er finansiert av belønningsmidler fra staten. Men i hvilken grad og hvordan skal Kolumbus og Rogaland fylkeskommune jobbe med mobilitet* i andre deler av Rogaland?  

Ulikt behov 

En ny strategi skal støtte opp under arbeidet for mer miljøvennlige transportsystemer, og utvikling av gode byer og tettsteder. Strategien peker retning for fylkeskommunen og Kolumbus sitt arbeid med å inspirere folk til å endre reisevaner. Målet er å få mest mulig ut av tiltakene som Kolumbus jobber med. Mindre steder kan prøve ut gode mobilitetstiltak fra byområdene, om det har en hensikt. Det er viktig å tilpasse mobilitetsarbeidet etter behovene og forholdene i de ulike delene av fylket som by, tettsted og distrikt.  

Bysyklene er et eksempel på en ny mobilitetsløsning som nå er utvidet til flere kommuner i Rogaland og ikke bare på Nord-Jæren.  

På tvers av transportformer 

Strategien tar for seg tiltak som skal inspirere og legge til rette for gåing, sykling, kollektivtransport og nye mobilitetsløsninger. Den tar ikke for seg tiltak for infrastruktur og areal. En viktig oppgave i mobilitetsarbeidet framover er å tenke på tvers av transportformer og skape sømløse overganger. 

– Vi skal ikke tenke sykkel, gange og kollektiv på hvert vårt kontor, men se på muligheter for at ulike reisemåter kan fungere sammen. På den måten kan vi sette bilen hjemme enda oftere, sier Heinzerling. 

Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland 0221-2027 (PDF, 2 MB)

Vedtaket fra fylkestinget (PDF, 52 kB)

*Hva er mobilitet: 

Mobilitet er et vidt begrep som rommer mye. En kan si at mobilitet handler om transport, og dermed alt innen samferdsel. Mobilitetsbegrepet inneholder imidlertid noe mer. I tillegg til selve transporten – forflyttingen - handler mobilitet blant annet om tilgjengelighet og valgmuligheter for hvordan vi reiser. Bruken av begrepet dreier seg ofte om å flytte fokus vekk fra den enkelte transportform, til å tenke på tvers av transportmidler, slik at reisen blir enklest mulig for den som reiser. Arbeid med mobilitet er ofte knyttet til muligheter som følger av ny teknologi - både som innføring av nye måter å reise på og teknologiske løsninger som bidrar til å knytte sammen eksisterende transportmidler på en sømløs måte. 

 

Fra kollektivselskap til mobilitetsleverandør

Kolumbus gikk fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør på Nord-Jæren i 2017. Nå er dette mandatet utvidet til å gjelde hele fylket. 

Fortsatt har Kolumbus ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg jobber selskapet for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt, slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil. 

Til toppen