Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

Elisabeth Tønnessen

De seks videregående skolene som har vært med i forsøket opplever at relasjonene mellom lærere og elever blir sterkere.

Bortfall av karakterer i orden og atferd gir mulighet til å skape en mer inkluderende skole.

Det er Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning som har laget en rapport som beskriver erfaringer med å fjerne karakteren i orden og atferd. Evalueringen av forsøket er gjort på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

Et klart flertall av lærerne ved skoler som har deltatt i forsøket i tre år eller mer, opplever at den nye ordningen gir dem bedre muligheter til å bidra til at elevene utvikler god sosial kompetanse, forteller Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret.

Deltakerne i rapportens intervjuundersøkelser fortalte at ingen av skolene ønsker å gå tilbake til ordningen med anmerkninger og karakterer i orden og atferd. Lærerne er ikke like entydig positive, men to av tre svarte at forsøket enten ikke hadde påvirket elevenes orden og atferd, eller hadde påvirket dette positivt.

Forsøket er avsluttet og rapporten er sendt til videre behandling hos Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.  

Læringsmiljøsenteret presenterer rapporten på sine nettsider,