Første del av Bussveien i Sandnes sentrum ut på anbud

Rogaland fylkeskommune lyser ut kontrakten for bygging av en kilometer bussvei mellom Strandgata og Elvegata i Sandnes.

Bussveien over Olav V's plass i Sandnes sentrum 

- Fremdriften med å ferdigstille korridor en av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes innen utgangen av 2026 fortsetter. Sandnes sentrum er et travelt område og vi skal gjøre det vi kan for at ulempene blir så små som mulig for de som ferdes i området. Noe påvirkning skaper uansett et så stort prosjekt, så vi skal ha fokus på trygg og sikker ferdsel i områdene vi arbeider. Det blir en travel høst for Bussveien når vi er i gang med bygging på fem ulike etapper fra Sandnes sentrum og nordover mot Stavanger, sier enhetsleder i Bussveien, Harald Bøhn.

Strekningen fylkeskommunen lyser ut inngår som en av totalt fire delstrekninger i reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes. Entrepriseformen som er valgt for prosjektet er utførelsesentreprise. Prosjektet planlegger byggestart til høsten og ferdigstillelse sommeren 2024.  

Prosjektet starter i Strandgata ved Tollbugata, cirka hundre meter fra begynnelsen av Jernbaneveien. Fra Jernbaneveien kommer Bussveien over Olav V’s plass og videre inn i Elvegata frem til rundkjøringen ved Julie Eges gate. På Olav V’s plass legger vi granittdekke på arealer som er regulert til torg.

Nytt kjøremønster i sentrum

Bussveien langs denne strekningen blir en kollektivgate med tosidig sykkelfelt og fortau med trerekke. I motsetning til andre deler av Bussveien, stenges dette strekket for biltrafikk. Både i anleggsperioden og når Bussveien er ferdig, stenger prosjektet sentrumsgatene Elvegata og Jernbaneveien for biltrafikk. I tillegg stenger vi Strandgata for gjennomgangstrafikk høsten 2023 som en del av Bussveien mellom Kvadrat og Ruten og sentrumsplanen for Sandnes kommune.

- Fylkeskommunen og Sandnes jobber med å se på trafikkavviklingen i Sandnes når flere av de store byggeprosjektene setter i gang i og rundt sentrum. Det er klart at dette vil påvirke trafikkmønsteret og at belastningen kommer til å øke på E39 og veier inn mot sentrum som ikke blir stengt for gjennomkjøring. Selv om vi kommer til å stenge sentrumsgater skal vi ta hensyn til myke trafikanter, næring og beboere, slik at de kommer seg frem dit de skal på en god måte, sier Bøhn.   

Blinkfestivalen(e)

For å hindre at blinkfestivalen 2023 rammes av bussvei-utbyggingen, skal prosjektet koordinere arbeidet opp mot festivalen slik at det går an å gjennomføre den som planlagt. Prosjektet starter først med arbeidet som skal gjøres i sentrumsgatene før de begynner med etappe to av prosjektet, fra Jernbaneveien opp mot Havneparken og Tollbugata.

Mer informasjon

Du kan lese om prosjektene i Bussveien på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Bussveien på Facebook blir også oppdatert ofte.

Ta gjerne kontakt med enhetsleder i Bussveien, Harald Bøhn, eller nabokontakt Rikke Beate Strøm for mer informasjon om prosjektet. Se kontaktinfo under.