Flest gjennomførte videregående i Rogaland

En kvinnelig lærer underviser to mannlige elever - Klikk for stort bildeRogaland har høyest gjennomføring av alle fylkene. Hele 83,3 prosent av de som begynte på opplæringen i 2014, fullførte og bestod med studie- eller yrkeskompetanse, mot 80,6 prosent for 2013-kullet.

Ser vi på yrkesfag for seg, har Rogaland en gjennomføring på 75,2 prosent. Det er høyest i landet og en økning på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med 2013-kullet. Blant elever som startet på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, har Rogaland en gjennomføring på 91,1 prosent mot 88,5 for 2013-kullet.

Særlig gledelig er det at gjennomføringen blant elever med lave karakterer fra grunnskolen har økt betydelig de siste årene. I tillegg har 2,6 prosent fullført planlagt grunnkompetanse, det vil si kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse.  

Portrettbilde av fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen - Klikk for stort bildeFylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen – Elever og lærlinger, skolenes ansatte, instruktører og prøvenemnder, lærebedrifter, opplæringskontor og administrasjon legger ned en imponerende innsats hver dag, slik at stadig flere blir kvalifisert til videre studier og arbeid. Dette skal vi være stolte av, sier fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen. 

Et godt læringsmiljø

Også dette skoleåret har skolehverdagen vært preget av restriksjoner og begrensninger knyttet til å forebygge og begrense smitte. Pandemi til tross – det meste av undervisningen har gått i fulle klasser. Undersøkelser viser at lærlingene er mest fornøyde med oppfølging fra bedrift og opplæringskontor. Elevene er mest fornøyd med trivsel og faglige utfordringer. Mens færre elever oppgir at de mobbes på skolen, rapporterer flere lærlinger i Rogaland enn i landet som helhet om mobbing på arbeidsplassen.  

Arbeidet med å styrke elevenes psykiske helse videreføres. Flere lærere har deltatt på traumekurs for skoleansatte sammen med en psykolog fra PP-tjenesten (PPT) og fått verktøy til å møte ungdom som strever med opplæringen på grunn psykiske helseutfordringer.  

Flere fakta om skoleåret 2020/2021

  • Færre elever sluttet i løpet av året.
  • Færre lærlinger hevet lærekontrakten.
  • Gjennomføringen økte mest innen yrkesfag.
  • Det ble avlagt 3 545 fag- og svenneprøver i Rogaland i 2020, noen færre enn i 2019.
  • Tallet på voksne som får videregående opplæring har økt kraftig.

Resultatene er hentet fra Kvalitetsmeldingen 2021 som beskriver kvalitet og resultater i videregående opplæring i fylket vårt.  

Les hele Kvalitetsmeldingen for 2021