Fem fra Rogaland med i tiårig innovasjonssatsing

Rogaland er godt representert med fem aktører i Sivas to nasjonale innovasjonsprogrammer som starter en ny tiårig programperiode i januar 2023. 

Sivas direktør og fagleder for det nasjonale innovasjonsprogrammet med deltakere fra hele landet - Klikk for stort bildeSelskaper over hele Norge og fem fra Rogaland er med i Sivas programvirksomhet, som starter på en ny tiårsperiode i januar 2023. Kristin Eriksen, direktør for Innovasjon i Siva (til venstre) og Randi Torvik, fagleder for team inkubator og næringshage. Siva

Medvind24 Næringshage, Rogaland Ressurssenter, Suldal Vekst, TEAL og Validé er tatt opp i Sivas to nasjonale innovasjonsprogrammer. Gjennom inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet får bedrifter over hele landet tilgang til nettverk og mer kompetanse. 

Forsterker innsatsen

I januar 2023 starter en ny tiårig programperiode. I tillegg til de fem fra Rogaland skal ytterligere 68 innovasjonsselskaper over hele landet, gjennom programmene bidra med nettverk, partnere og kompetanse til norske bedrifter. 

– Regjeringen vil forsterke innsatsen for vekst og utvikling i norsk industri og øvrig næringsliv, blant annet gjennom sterke innovasjonsselskaper i alle fylker. Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer er sentrale virkemidler for å legge til rette for vekst, omstilling og eksport for tusenvis av bedrifter i hele Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding fra Siva, selskapet for industrivekst. 

En nasjonal struktur

Siva har gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogrammer skapt en nasjonal struktur av næringshager og inkubatorer. De som blir del av denne blir såkalte Siva-partnere, og drar nytte av topp kompetanse, utstyr, læring og kunnskapsdeling, uansett hvor i landet de holder til. Programmene bidrar til at bedriftene raskere når sine forretningsmessige ambisjoner. En sterk struktur og sterke enkeltoperatører er avgjørende for at Norge skal nå vedtatte mål knyttet til bærekraft, klima og eksport. 

Blant totalt 89 søkere er 38 tatt opp i det nye næringshageprogrammet, som er distriktsrettet. 35 søkere er tatt opp i inkubasjonsprogrammet, som er internasjonalt- og eksportrettet. 

– Gjennom næringshageprogrammet skal vi bidra til å skape et levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene, og gjennom inkubasjonsprogrammet til å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter som lykkes i internasjonale markeder. Det blir også viktig å bidra til at dette skjer på en bærekraftig måte, sier Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva. 

Finansieres gjennom statsbudsjettet

Begge programmene finansieres gjennom statsbudsjettet, med årlige bevilgninger fra Kommunal- og distriktsdepartementet. I bunn for utviklingen av de nye programmene ligger et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fra den tiårige programperioden som nå går mot slutten. Tett dialog og involvering av næringsliv, fylkeskommuner og andre virkemiddelaktører har også vært viktig for å utvikle relevante og effektive programmer. Siva er operatør, mens fylkeskommunene er oppdragsgivere som står for finansieringen. 

– Prosessen med utlysning, vurdering av søknader og opptak er gjennomført i tråd med vedtatt tidsplan. Det er lagt ned betydelig arbeid fra Siva på nasjonalt nivå og fylkeskommunene på regionalt nivå, og samarbeidet gjennom prosessen har fungert veldig godt, forteller Carl-Jakob Midttun, leder i programstyret for næringshage- og inkubasjonsprogrammene. 

Siva gir tilskudd til operatørene i næringshage- og inkubasjonsprogrammene basert på en differensiert tilskuddsmodell, som skal sikre effektiv bruk av offentlige midler. Det er fem tilskuddsnivåer i næringshagemodellen, og ni nivåer i inkubasjonsmodellen. Støtten er med forbehold om endelig vedtak i statsbudsjettet. 

 

Bakgrunn og fakta

Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer er tiårige programmer. Fra januar 2023 starter en ny, tiårig programperiode, som ble lyst ut i juni 2022. Det er i forbindelse med dette gjort en beslutning om opptak av 38 næringshager og 35 inkubatorer. 

Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord i Sivas nye programmer. 

En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad. 

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap. Disse bidrar til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skaper vekst i etablert næringsliv gjennom å tilby og tilgjengeliggjøre rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. Inkubatorene skal bidra til økt eksport gjennom bistand til vekst og skalering i bedriftene. De tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.