Bærekraftig håndtering av overskuddsmasser

Bygningsarbeider klatrer inn i gravemaskin - Klikk for stort bildeBedre ordninger for gjenbruk av overskuddsmasser som stein, jord og leire kan gi betydelige klima- og miljøgevinster.

Rogaland fylkeskommune skal vurdere hvilke muligheter det er for å etablere ett eller flere mottaksanlegg for overskuddsmasser fra bygg- og anleggsarbeid i fylket. Målet er å gjenbruke og gjenvinne overskuddsmasser på en mer bærekraftig måte. Forprosjektet har fått støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning «Klimasats» til å kartlegge rammene for en slik etablering.

– I dag gjenvinnes bare fem til ti prosent av overskuddsmassene. Klarer vi å lage bedre retur og gjenvinningsordninger vil vi kunne øke denne andelen betydelig, sier Gareth Doolan, assisterende regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

Prosjektet vil være et viktig bidrag mot å få til en mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser som stein, jord og leire som blir sprengt eller gravd ut ved opparbeiding av tomter, veier og andre byggeprosjekter. Etablering av flere sentrale mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser vil legge til rette for en mer sirkulær forvaltning av råstoffene. Dersom vi øker andelen som gjenvinnes kan vi redusere klimagassutslipp, hindre unødvendige fyllinger i natur- og landbruksområder, utvikle nye næringsmuligheter og i tillegg spare ikke-fornybare ressurser av «ny» stein og grus til kommende generasjoner.

Prosjektet vil hovedsakelig bestå i å utrede lokalisering og arealkonflikter, forretningsmuligheter og driftsmodeller, samt initiere dialog med aktuelle parter om areal, eierskap og drift av anlegget(ene). Etablering av mottaksanlegget(ene) er ikke en del av dette oppdraget, men vil være neste steg etter prosjektet.

Forprosjektet har en tidsramme på to år, med estimert oppstart våren 2020 og ferdigstillelse innen desember 2021. Norconsult, i samarbeid med Haver Advokatfirmaet, skal gjennomføre prosjektet som har en total kostnadsramme på 4 000 000 kroner eks. mva.