Arbeider videre med nye bompengepakker på Haugalandet

 Flertallet i fylkestinget har vedtatt å jobbe videre med nye bompengepakker på Haugalandet.

Dagens Haugalandspakke går ut i 2023, og Rogaland og Vestland fylkeskommuner samarbeider med kommunene på Haugalandet om å utrede nye bompengepakker.

Denne høsten har det vært en høring til kommunene og statsetatene om hvilke bompengepakker som man jobber videre med og rammene for dette arbeidet.

 — Det er et stort ønske og behov for å gå videre og utrede finansiering av veiprosjekter på Haugalandet. Ingen syns bompenger er kjekt, men det er en av finansieringsmåtene vi har muligheten til å bruke, sa Høyres Ole Ueland i debatten.

Flertallet i fylkestinget vedtok også disse punktene:

  • Forslag til ny bypakke innrettes mot ny tilskuddsordning i NTP med statlig avtale og nullvekstmål for personbiltransport. Bypakken utformes med tanke på å omfatte Haugesund og fastlands-Karmøy. Det vurderes også hvordan et alternativ uten fastlands-Karmøy kan bli og konsekvenser av en slik geografisk avgrensning.
  • Det arbeides videre med sikte på egne bompengepakker for Karmøy/fv. 547 og for Haugesund nord-Sveio/fv. 47. Det legges til rette for et nytt beslutningspunkt om ambisjonsnivå i disse pakkene etter at planlagte utredninger/mulighetsstudier er gjennomført.
  • Fylkestinget gir tilslutning til at bompengepakker på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett planlegges med tanke på at det også kan komme bompengeinnkreving til store statlige prosjekter på E134 og E39. Fylkestinget støtter Vindafjord og Etne i å prioritere Bakka-Solheim når det gjelder eventuelle framtidige bompenger på E134 i disse kommunene. Fylkestinget ber Statens vegvesen starte regulering og utrede muligheter for bompengefinansiering.
  • Fylkestinget ber Statens vegvesen starte kommunedelplan for E134 Helganes-Aksdal/Karmsund bru. Ved framlegg av ny bypakke og bompengepakke for Karmøy/fv. 547 synliggjøres muligheter for å samordne bompengefinansiering til denne strekningen.
  • Fylkestinget ber Statens vegvesen gjennomføre nødvendig planlegging av E39 Bokn-Hope.
  • I arbeidet med nye bompengepakker på Haugalandet utredes konsekvenser av den samlede bompengebelastningen når det kan komme innkreving på både fylkeskommunalt og statlig vegnett på Haugalandet innenfor samme periode.
  • Fylkestinget vil ta endelig stilling og eventuelt gjøre forpliktende vedtak om de enkelte bompengepakkene når de er ferdig utredet og klar for oversending til sentral behandling.