22,3 millioner til kompetanseutvikling - Rogaland fylkeskommune

22,3 millioner til kompetanseutvikling

Klikk for stort bildeRogaland fylkeskommune har fått 22,3 millioner kroner i økt rammetilskudd i forbindelse med den ekstraordinære koronasituasjonen. Slik skal pengene brukes. 

Ekstraordinære kompetansemidler gir 7,5 millioner kroner til Bedriftsintern opplæring, 1,6 millioner til karriereveiledning og videregående opplæring i distriktene, 4 millioner til fag- og yrkesopplæring og 9,2 millioner til øvrige kompetansemidler.

Fordeling ekstraordinære kompetansemidler
Tiltak Sum
Bedriftsinterne opplæringsmidler (BIO-midler) 7,5 millioner
Karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, fagskole 1,6 millioner
Fag- og yrkesopplæring 4 millioner
Øvrige kompetansemidler, fordeles tredje kvartal 2020 9,2 millioner
Totalt: 22,3 millioner

Erfaringen fra forrige nedgangsperiode i arbeidsmarkedet viste at etterspørselen etter karriereveiledning og opplæring for voksne økte. Det er derfor satt av 1,6 millioner kroner ekstra til tiltak knyttet til disse tjenestene. Pengene skal blant annet bruke på å styrke kapasiteten hos Karriereveiledningen i Rogaland.

Styrker regional voksenopplæring

I tillegg skal videregående opplæring for voksne i distriktene styrkes. Det skal etableres regionale tilbud innen voksenopplæring ved Sauda, Strand og Dalane videregående skoler. I første omgang skal dette være en fireårig prøveordning, med oppstart høsten 2020. Skolene skal, som regionale kompetansesentre, forme lokalt tilpassede opplæringstilbud i samarbeid med næringslivet. Dette gjøres for å øke kapasiteten og bedre tilbudet til videregående opplæring for voksne i distriktene.

Prøveordning og etablering er beskrevet mer detaljert i en egen politisk sak.

Økt behov for opplæring

Etterspørselen etter videregående opplæring for voksne og fagskole forventes å øke dersom arbeidsledigheten stiger. Det jobbes nå med å se på mulighetene for å utvide opplæringstilbudet for voksne, i nært samarbeid med NAV. I løpet av høsten blir det klart hvilke kurs og tilbud som settes i gang.

Fire millioner til fag- og yrkesopplæring

Pengene skal blant annet brukes til å sikre at lærlinger som får hevet lærekontrakten på grunn av korona-situasjonen får fullføre utdanningen. Dersom lærekontrakten til den enkelte lærling blir avbrutt, skal fylkeskommunen sikre at den enkelte får fullføre. Det kan føre til behov for mer tilrettelegging og involvering av både skoler, opplæringskontor og kommuner.

Flere ungdommer risikerer å stå uten læreplass til høsten. Fylkeskommunen må da finne, og har plikt til å sikre disse opplæring i Vg3 fagopplæring i skole. Ekstra midler skal sikre denne opplæringen, alt etter hvor og i hvilke fag det er behov.

Restaurant- og matfag er ekstra rammet av koronasituasjonen. Mange lærlinger, spesielt 1.års lærlinger, er fortsatt permitterte. Det må ekstra tilrettelegging til for at de skal få fullføre den opplæringen de har startet på. Tiltak for dette utdanningsprogrammet skal derfor prioriteres.

7,5 millioner ekstra til BIO-ordning

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som fra 1. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Støtteordningen skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov.

Med en økonomisk ramme på 9,2 millioner kroner har BIO-midlene har vært tilgjengelige siden 29. april med fortløpende saksbehandling. Drøyt 6 millioner kroner har foreløpig blitt gitt i støtte til 27 bedrifter. Med fylkestingets bevilgning på ytterligere 7,5 millioner kroner i kompetansemidler vil flere bedrifter kunne få støtte til å styrke kompetanse og omstillingsevne i egen organisasjon.  

Bedriftsintern opplæring

9,2 millioner fordeles i høst

En tverrfaglig kompetansegruppe vil etter sommerferien gjøre en ny vurdering av utfordringene knyttet til regional kompetanseutvikling. Derfor er 9,2 millioner kroner satt av til ny fordeling i løpet av tredje kvartal. Disse pengene disponeres av fylkesrådmannen til kompetansetiltak for å støtte bedriftsintern opplæring, mulighet til å øke kapasitet innen videregående opplæring og fagskoler for de som nå er permittert, samt å styrke de regionale karriereveiledningssentrene.

Et enstemmig fylkesting vedtok fordelingen av kompetansemidlene 16. juni.  

Til toppen