Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet.

Endringer i drosjeregelverket fra 1. januar 2023

Regjeringen har vedtatt nye krav for drosjenæringen. Kravene gjelder fra 1. januar 2023. De nye kravene innebærer at:

 • Løyvehaver må ha garanti fra bank eller forsikringsselskap.
 • Alle drosjer skal ha taklykt.
 • Løyvehaver må bruke kjøretøy som er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret i sin løyvepliktige virksomhet.
 • Løyvehaver skal før oppstart av drosjevirksomhet dokumentere
  • at kjøretøy som benyttes som drosje er registrert som drosje i kjøretøyregisteret
  • at taksameter som tilfredsstiller kravene (forskrift nummer 1226, 1. oktober 2009) er installert i kjøretøyet 

Endringene innebærer også følgende:

 • L​​øyvemyndigheten får hjemmel i yrkestransportforskriften til å gi dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer. 
 • Gebyr for utstedelse av drosjeløyve øker fra 3 400 kroner til 3 700 kroner.
 • Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfeller gi unntak fra den øvre grensen for miljøskadelig utslipp for drosje.

 

Endringer i regelverket fra 1. november 2020

Fra 1. november 2020 kom en rekke nye endringer i yrkestransportregelverket som gjelder drosjenæringen.

Hovedtrekkene i lovendringene er:

 • Oppheving av behovsprøvingen og driveplikten
 • Gir fylkeskommunene mulighet til å tildele enerett for drosjetransport i kommuner med innbyggertall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi. For 2020 er denne terskelverdien 20 000 innbyggere og en befolkningstetthet under 80 per km2.
 • Videreføring av kravet om drosjeløyve, men lempe på løyekravene ved å fjerne kravet om fagkompetanse.
 • Fjerning av kravet om garanti for løyvehaver.
 • Begrensing i løyveperioden til 10 år.
 • Oppheving sentraltilknytningsplikten og innføre krav om loggføring av drosjeturer.
 • Innføring av fagkompetansekrav for drosjesjåfører og krav om førerkort i klasse B i minst 2 år før tildeling av kjøreseddel.
 • Justering av fylkeskommunenes hjemmel for å stille miljøkrav til kommunegrenser, ikke løyvedistrikt.

Denne informasjonen er tilpasset deg som har drosjeløyve fra før, og går derfor ikke i detalj på regler som bare gjelder nye søkere til drosjeløyve. Informasjon som gjelder nye søkere legges ut på denne siden etter hvert. 

 

Til toppen