Skoleskyss

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for skoleskyss for elever i grunn- og videregående skole. Vedtak om rett til skoleskyss, organisering-, og utførelse av skoleskyss er delegert til Kolumbus.

Elever som har rett til skoleskyss

Elever i 2. – 10. klasse i grunnskolen har rett på skoleskyss om de har mer enn fire kilometer avstand mellom hjem og skole. Elever i 1. klasse har rett på skoleskyss dersom de har mer enn to kilometer.

Elever i videregående skole har rett på skoleskyss om de har mer enn 6 kilometer mellom bosted og opplæringssted regnet etter korteste gangavstand, eller som må reise med båt.

Fylkeskommunen viderefører ordningen der U23-billetten erstatter retten til fri skoleskyss for elever som bor innenfor områder med godt utbygd kollektivtilbud.  

Elever som bor utenfor ungdomsbillett-soner, og har lengre enn seks kilometer skolevei, får fri skoleskyss.

Et eget kart viser områdene (røde områder) der ungdomsbilletten erstatter retten til fri skoleskyss.

Funksjonshemmede elever og elever som må reise med båt har rett på skoleskyss uavhengig av reiseavstand.  

Skyssordningen gjelder ikke for elever ved voksenopplæringskurs, folkehøgskoler eller annen høgere utdanning.

Skoleskyss skal i størst mulig grad skje med kollektivtrafikk.

Retningslinjer for skoleskyss i grunnskolen

Retningslinjer for skoleskyss i videregående skole

Skyss og hjemreiser – spesielt for elever som får videregående opplæring i knutepunktskoler (PDF, 182 kB)

Elevers skyssrettigheter er hjemlet i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven).

Slik får du skoleskyss

Ta kontakt med din skole for informasjon om tilbudet. Kontakt Kolumbus hvis du har spørsmål som skolen ikke kan svare på.

Du kan lese mer om skoleskyssordningen på Kolumbus sine sider. 

Her er svar på ofte stilte spørsmål.

Utfyllende informasjon om rettigheter og regler omkring skoleskyss finner du på www.kolumbus.no

Klager

Kontakt Kolumbus om du ønsker å klage på en avgjørelse om rett til skoleskyss. Klager som ikke blir tatt til følge, får en endelig avgjørelse av Statsforvalteren (grunnskole) og fylkeskommunens klagenemnd (videregående skole).