Skoleskyss

Fylkeskommunen sørger for daglig skyss mellom bosted og opplæringssted for elever i den videregående skolen som har rett til dette.

Elever som har rett til skoleskyss

Elever som er bosatt i områder med dårlig rutetilbud har rett til skoleskyss. Et eget kart viser hvor disse områdene er (elever som bor der det ikke er rød markering har rett på skoleskyss)

Skyssretten gjelder for elever som har minst 6 km reiseavstand (en vei) mellom bosted og opplæringssted regnet etter korteste gangavstand eller som må reise med båt.

Funksjonshemmede elever har rett på fri skoleskyss uavhengig av reiseavstand og bosted i fylket.

Elever som har fylt 21 år og over, og som har minst 6 km reiseavstand (en vei) mellom bosted og opplæringssted regnet etter korteste gangavstand eller som må reise med båt.

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for utformingen av skyssreglementet og fungerer som klageinstans.

Kolumbus er ansvarlig for skyss i grunnskolen og videregående skole.

Det er en målsetting at en så stor del av skoleskyssen som mulig baseres på ordinær kollektivtrafikk.

Slik får du skoleskyss

Ta kontakt med din skole for informasjon om tilbudet. Kontakt Kolumbus hvis du har spørsmål som skolen ikke kan svare på.

Du kan lese mer om skoleskyssordningen på Kolumbus sine sider. 

Her er svar på ofte stilte spørsmål.

Transport for funksjonshemmede elever

For funksjonshemmede elever skal fylkeskommunen om nødvendig sørge for fri skoleskyss uten hensyn til reiselengden. Skyssordningen gjelder ikke for elever ved voksenopplæringskurs, folkehøgskoler eller annen høgere utdanning.

Retten gjelder kun i den utstrekning skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller spesialpedagog.

Klager

Klager på avgjørelser om rett til skoleskyss adresseres til samferdselssjefen og leveres opplæringsstedet som sammen med Kolumbus går gjennom klagen. Klager som ikke blir tatt til følge sendes samferdselssjefen og blir avgjort av fylkeskommunens klagenemnd.

Til toppen