Varsler om planoppstart

Rogaland fylkeskommune lager mange reguleringsplaner. Ved oppstart av planarbeidet skal berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte varsles om at planarbeidet igangsettes. 

Det er for tiden ingen nye reguleringsplaner som er i oppstartsfasen.

Artikkelliste