Våre veier

Fylkeskommunen er den største veieieren i Rogaland og har ansvar for rundt 85 prosent av det overordnede veinettet i fylket.

Fylkesveiene i Rogaland er viktige i fylkets samlede transportsystem, og utgjør til sammen 2 500 kilometer med fylkesvei.

1. januar 2020 overtok vi ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesveiene. Dette er en del av regionreformen.

Standarden på fylkesveinettet er ofte dimensjonerende for veitransporten og mulighetene for å utnytte fylkets samlede transportsystem. Fylkesveinettet omfatter veier av svært ulik karakter, og har store variasjoner i standard, funksjon og trafikkmengde.

Lokalt ivaretar fylkesveiene mange transportfunksjoner, og veinettet er viktig både for nærings-, personbil-, kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk.

Hvilke veier er fylkesveier?

Veikart

Du kan se på fargen på veinummeret for å skille hva som er riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Riksveier har grønne veinummerskilt, fylkesveier har hvite veinummerskilt, mens kommunale veier ikke har veinummer på kartet.

Investeringer

Til sammen 1,8 milliarder kroner, inkludert bompenger og andre tilskudd, gikk til drift/vedlikehold og investeringer på fylkesveinettet i 2018. Rundt 744 millioner kroner ble brukt til drift/vedlikehold (inkludert ferjedrift) og rundt 1,05 milliarder kroner til investeringer.

Vi har gjennom vedtatte areal- og samferdselsplaner lagt til grunn et årlig investeringsnivå i de ulike delene av fylket, som igjen er grunnlag for de årlige budsjettprioriteringene.