Søknad om fravik

Vegnormaler er en samlebetegnelse for offentlige krav til blant annet vegbygging, vegutforming, tunneler, bruer og ferjekaier, rekkverk og trafikksikkerhetsutstyr. Kravene er samlet i håndbøker.

Vegnormalene beskriver krav som er angitt med verbene skal og bør. Kravene kan fravikes etter bestemmelser gitt i forskrift og normal.  

Fraviksmyndighet

Rogaland fylkeskommune er fraviksmyndighet for fylkesveier for håndbøkene med nummer N100, N101, N200, N500 og N601.  

Søknader om fravik fra andre vegnormaler, eller fravik som ikke handler om fylkesvei skal sendes til Statens vegvesen eller til den aktuelle kommune.

Fravikssøknad til Rogaland fylkeskommune – slik gjør du:

Sørg for at du har all nødvendig dokumentasjon (se dokumentasjonskrav lenger ned).

Benytt mal for søknad om fravik (word-format).

Søknadskjema fravik (DOCX, 113 kB)

  • Del 1 fylles ut av søkeren (se Brukerveiledning til fraviksskjema – Del 1)
  • Del 2 skal fylles ut av fraviksgruppa i fylkeskommunen.

 

Hva må søknaden inneholde? (dokumentasjonskrav)

  • Oversiktskart som viser hvor det omsøkte tiltaket befinner seg.
  • Enkel skisse/kart som viser forskjellene på utformingen av det enkelte tiltak slik det er søkt om og slik det ville vært om en fulgte håndboken.
  • Søknaden skal belyse alle aspekter (miljø, kostnad, estetikk etc. ref. søknadsskjemaet).
  • Tegninger
  • Forklaring og bakgrunn for prosjektet (formål osv.).
  • Andre relevante dokumenter som styrker søknaden.

Når du har samlet all dokumentasjon og fylt ut søknadsskjemaet, sender du søknaden på e-post til: firmapost@rogfk.no, med prosjekteier (for eksempel eier av avkjørsel eller kontaktperson i fylkeskommunen) på kopi.

Saken blir da registrert og får et saksnummer i saksbehandlingssystemet vårt. 

Merk e-posten med «Fravik fra Nxxx» (xxx=nummer på håndboken, for eksempel «Fravik fra N100»). 

Hvis fylkeskommunen trenger avklaringer i saken tar vi kontakt direkte med søkeren. 

Interne søkere

Interne søkere, det vil si søkere i prosjekt der Rogaland fylkeskommune er byggherre, skal legge søknaden inn i Elements som internt notat.

Hvem behandler søknaden?

Fravikssøknader blir først behandlet av fylkeskommunen sin fraviksgruppe.  Når fraviksgruppen og fylkesdirektøren er enige med søkeren er søknaden ferdigbehandlet, ellers går saken videre til politisk behandling i samferdselsutvalget (se møteplan her).