Tverrforbindelsen - Vagle og E39

Rogaland fylkeskommune planlegger for en ny vegforbindelse mellom Vagle/Foss Eikeland og ny E39. 

Om prosjektet

Strekningen er del 2 av den allerede bygde forbindelsen som går fra godsterminalen på Ganddal til Foss Eikeland, også kjent som Tverrforbindelsen. Arbeidet utføres i samarbeid med Sandnes kommune, og finansieres av Bymiljøpakken for Nord-Jæren. 

Når strekningen er ferdig utbygd vil den bidra til forutsigbar reisetid og kortere kjørevei for næringstrafikken som skal fra Ganddal godsterminal og sørover til E39. Næringstrafikken vil dermed overføres fra lokalveier til det overordnede veinettet, og dermed avlaste Ganddal bydel, Orstad, Kverneland og Figgjo for gjennomgangstrafikk. 

Planer og dokumenter

Du finner høringsinnspill og andre dokumenter i vår postliste.

Søk i postlisten

NB: Skriv inn “Tverrforbindelsen” i søkefeltet og velg perioden fra 2023 til dags dato.

Framdriftsplan

Planlagt fremdrift til prosjektet:  

  • Kommunedelplan: 2023–2025 
  • Reguleringsplan: 2026–2028  
  • Prosjektering, grunnerverv og bygging: 2028–

Siste nytt

Vurdering av andre alternativer

Under merknadsperioden kom det inn forslag til andre plasseringer av Tverrforbindelsen.

Rogaland fylkeskommune arbeider nå, sammen med konsulent og Sandnes kommune, med å vurdere disse alternativene sammen med de som ble varslet ved oppstart. I tillegg ble det vedtatt at «alternativ trasé… mottatt etter fristen følger saken og innarbeides på vanlig måte blant høringsinnspillene».  

Totalt er det 14 alternativer som vurderes opp mot kostnader, overordnet veg og jernbane, trafikk og ikke-prissatte konsekvenser. Figuren nedenfor viser de alternativene som vurderes nå. Resultatet fra vurderingene vil bli offentliggjort så snart de foreligger.

Kartutsnitt med flere alternative veiforslag - Klikk for stort bildeAlternative veitraséer som vurderes etter merknadsperioden. Rød sirkel markerer rundkjøring. Farget linje markerer traséforslag.
13.12.2023 08.00

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av arbeid på kommunedelplan

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av arbeid med «Kommunedelplan for Tverrforbindelsen - Fv. 505 Vagle–E39 Osli» og legger samtidig planprogram ut på høring og offentlig ettersyn, i perioden 11. mai–30. juni 2023.  

Prosjektet ligger i Sandnes kommune og har plan-ID 202114.  

Se varslingskartet med alternativene som ble varslet ved oppstart

Se informasjon som ble sendt ut i forbindelse med varselet og høringen i Rogaland fylkeskommunes postliste

11.05.2023 08.00

Kontaktperson

Har du spørsmål til prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Lars Kristian Aastvedt.

E-post: send e-post til Lars Kristian Aastvedt
Mobil: 41 65 36 42