Kollektivtrasé Ullandhaug–Jåttå

Rogaland fylkeskommune bygger kollektivtrasé mellom Bussveien på Jåttå og det nye sykehuset (nye SUS) på Ullandhaug. Arbeidet startet i september 2022, og skal være ferdig i desember 2024.

Målet er å bedre kollektivforbindelsen mellom nye SUS og Bussveien og øke trafikksikkerheten for myke trafikanter langs Madlaveien og Diagonalen. Du finner kontaktinformasjon helt nederst på siden.

Kollektivtraséen er en del av Bymiljøpakken

Omlegging av gang- og sykkelvei

Kartutsnitt med omlegging av gang- og sykkelvei - Klikk for stort bilde

Fra slutten av uke 4 blir det gjort endringer i gang- og sykkelveien ved krysset Fredrikke Qvams gate og Dr. Martha Persens gate. Omleggingen er skiltet.

23.01.2024 08.00

Nye ruter for myke trafikanter ved Diagonalen

Oversiktsbildet viser hvilke underganger som er åpne, og hvilken som er stengt. - Klikk for stort bildeUndergangen ved Fredrikke Qvams gate åpnet 14. november. Onsdag 15. november blir undergangen ved Vågedalsveien stengt.

 

Vodla undergang, oversiktsbilde - Klikk for stort bildeVed Vodla undergang blir rampene klare i løpet av neste uke.

Undergangen ved Fredrikke Qvams gate er åpen igjen. Den har vært stengt siden november i fjor. Nå har vi gjort den lenger og breiere, ettersom den nye kollektivtraséen som kommer oppå krever større veibredde.

I slutten av oktober åpnet vi også undergangen i sør, ved Vodla. Her blir rampene ned til undergangen klaer i løpet av neste uke.

Stenger undergang ved Vågedalsveien

Undergangen ved Vågedalsveien blir stengt fra 15. november. Denne undergangen blir tatt vekk for godt. 

De nye rutene blir skiltet. 

15.11.2023

Åpner undergang ved Vodla 27. oktober

 

Fredag 27. oktober åpner vi den sørligste undergangen som går under Diagonalen, der vi bygger kollektivtrasé mellom Jåttå og det nye sjukehuset på Ullandhaug. 

Neste måned stenger vi en annen undergang, ved Vågedalsveien, men først skal vi åpne undergangen ved Fredrikke Quams gate. Omleggingen blir varslet her.  

27.10.2023

Nye ruter for dere som går og sykler

Vi begynner å bli ferdige med en del av arbeidet ved den nye kollektivtraséen langs Diagonalen. I slutten av oktober åpner vi to av undergangene, og derfor må vi legge om noen av sykkelveiene gjennom anleggsområdet.

 • undergangen i Fredrikke Qvams gate åpner
 • undergangen i Vodla åpner
 • rørundergang ved Vågedalsveien blir stengt

Se kart for å finne de nye omveiene.

For å gjøre klart til å åpne undergangene, jobber vi med å legge heller og lage natursteinsmurer ved Vodla bru, og legge skifer i undergangen ved Fredrikke Qvams gate.

Vi har også asfaltert flere strekninger etter sommeren.

Oversiktsbilde med streker som viser arbeid med støyskjermer langs fylkesveigen. Rød strek viser arbeid som er nesten ferdig. Grønn strek viser gravearbeider for støyskjerm. - Klikk for stort bildeStrekene viser arbeid med støyskjermer langs fylkesveigen. Rød strek viser arbeid som er nesten ferdig. Grønn strek viser gravearbeider for støyskjerm.

Samtidig fortsetter vi med å montere støyskjermer lang fylkesveien, legge jord ved Hinna stadion, og sette ny kantstein langs Kitty Kiellands gate, i tillegg til å montere støyskjermer der.

I Madlaveien, på andre siden av E39 jobber vi med å fylle stein, fjerne trær og legge om kabler og vann- og avløpsrør langs Madlaveien.

Arbeidet med å montere støyskjermer ved Kitty Kiellands gate pågår fremdeles. Vi skal også ta vekk noen trær ved Martha Persens gate fordi mange av grantrærne er i svært dårlig tilstand på grunn av sykdom. Hvis de blir stående, er det fare for at de kan velte. Løvtrærne blir stående.

Ved rundkjøringen i krysset mellom Jåttåveien og Diagonalen har vi startet grunnarbeider. Denne rundkjøringen skal åpnes 31. desember 2023.

 

09.10.2023

Asfaltering og nytt trafikkmøster

Bilde av anleggsområdet ved E39 og videre opp mot Ullandhaug. - Klikk for stort bildeDen nye kollektivtraséen kommer under E39 og videre opp mot Ullandhaug.

Arbeidet med kollektivtraséen mellom Jåttå og Ullandhaug går framover. Nå er vi ferdige med å pele for fundamenter og har begynt på den største konstruksjonen i prosjektet, Vodlamyr bru, som er påkjøringsrampen fra Diagonalen til E39. Rampen blir bygget som ei bru. Den skal være ferdig sommeren 2024, med trafikk fra høsten 2024.

Asfaltering og trafikkomlegging

I løpet av denne og de neste par ukene skal vi asfaltere store deler av kollektivtraséen og Diagonalen. Etter asfaltering skal veier legges om slik at det blir mulig å fortsette arbeider i eksisterende veier.

Det blir litt endringer i trafikken: vi bygger en midlertidig vei gjennom riggområdet og rundt Jåttåveien, slik at den blir koblet til Diagonalen lenger vest. Årsaken er at vi skal bygge rundkjøring i krysset mellom Diagonalen og Jåttåveien. Rundkjøringen skal være ferdig i slutten av 2023.

Kart som viser strekningen og omkjøringsvei. - Klikk for stort bildeBlå strek viser midlertidig vei gjennom riggområdet om Jåttåveien, slik at vi kan bygge rundkjøringen mellom Diagonalen og Jåttåveien.

Vi jobber også med å sette om støyskjermer langs kollektivtraséen. Langs Kitty Kiellands gate skal vi være ferdige i løpet av september 2023.

13.09.2023

Stenger E39 og fylkesveg 44 for å detonere gammelt sprengstoff

Under bygging av ny kollektivtrasé fant entreprenøren onsdag morgen udetonert sprengstoff ved den midlertidige påkjøringsrampen til E39.

Det dreier seg mest sannsynlig om sprengstoff fra 80-tallet, da motorveien ble bygget.

Entreprenøren stoppet arbeidet, og sprengstoffet ble umiddelbart dekket til. Det har ikke vært farlig for trafikken, men gravearbeider i området kan ikke fortsette før sprengstoffet er fjernet.

Politiet har vært på befaring og sprengstoffet skal detoneres torsdag kveld klokka 20.00. Entreprenør Stangeland Maskin sprenger med egen bergsprenger.

Politiet stopper trafikken både på E39 og fylkesvei 44, i 10 minutter mens sprengstoffet detoneres.

Oversiktsbilde av veiarbeidet ved midlertidig påkjøringsrampe til E39. - Klikk for stort bildeEntreprenøren fant udetonert sprengstoff i dette området tirsdag.

 

08.06.2023

Bedre trafikkflyt ved Diagonalen og E39

kart som viser nytt kjøremønster - Klikk for stort bildeTrafikken flyttes til midlertidig rampe. Samtidig åpnes nytt felt.

Neste uke asfalterer og åpner vi et ekstra felt ved påkjøringsrampen mellom Diagonalen og E39 (gul markering). Da blir det igjen normal trafikksituasjon med ett felt til E39 og ett felt til Jåttå.

Samtidig flytter vi trafikken som skal fra Diagonalen og nordover på E39 til en midlertidig påkjøringsrampe (markert i blått/turkis).

Lenger sør på Diagonalen, ved Hinnabanen, flytter vi trafikken over i det nye bussfeltet. Her kommer entreprenøren til å jobbe resten av året, med vann- og avløp, vei og ny rundkjøring i krysset ved Diagonalen og Jåttåveien.

Takk for tålmodigheten, både til dere som bor i området, og til dere som går, sykler eller kjører gjennom anlegget.

kart som viser nytt kjøremønster - Klikk for stort bildeI starten av mai flyttes trafikken midlertidig til det nye bussfeltet.

 

26.04.2023

Nytt kjøremønster ved E39

I begynnelsen av vinterferieuken, uke 9, legger vi om en del av Diagonalen ved E39. Vi må gjøre plass til arbeid med vann- og avløpsledninger, og oppgradering av veien.

Omkjøringen blir skiltet, men det er viktig å være obs! på det nye kjøremønsteret.

Vi flytter trafikken tilbake til ny og opparbeidet Diagonalen i månedsskiftet april/mai. Når vi er ferdige med dette arbeidet, starter vi jobben med å lage ny støttemur langs Diagonalen.

24.02.2023

Bygger midlertidig påkjøringsrampe til E39

Tegning som viser midlertidig og ny påkjøringsrampe mellom Diagonalen og E39. - Klikk for stort bildeTegning over midlertidig og ny påkjøringsrampe fra Diagonalen til E39. Kollektivtraséen til nye SUS kommer her i 2024.

I forbindelse med kollektivtraséen til det nye sykehuset, skal vi bygge ny påkjøringsrampe fra Diagonalen til E39. Før vi kommer så langt, må vi lage en midlertidig påkjøringsrampe, og den har vi startet på nå.

Den midlertidige påkjøringsrampen blir tatt i bruk etter påske.

Vi flytter trafikken til den nye påkjøringsrampen i slutten av 2024.

Rydder skog og grunn

Den midlertidige rampen krever en del terreng. Dette skal vi sette tilbake til opprinnelig stand når vi er ferdige. 

Vi jobber også med å skifte ut masser ved Rideklubben. Her bytter vi torv og myr med stein, sånn at vi kan bygge kollektivtraséen på stabil grunn.

13.02.2023

Spunte-arbeid ved Madlaveien til midten av desember

kart viser Madlaveien og hvor det blir spunte-arbeid fram til 12. desember. - Klikk for stort bildeKartet viser hvor det blir spunte-arbeid fram til 12. desember.

Tirsdag 29. november starter vi med spunting langs Madlaveien, i området ved Gamle Grannesveg. Spunting vil si å slå ned stålrør i bakken for å lage en vegg. Spuntvegger brukes for å stive av jordmassene slik at veggene ikke kollapser under graving. Etter at spuntveggene blir slått ned i den løse massen kan gravearbeidet begynne.

Vi spunter i torv og myr, så det skal ikke være støyende arbeid.

Spunte-arbeidet pågår mandagonsdag klokka 0719 og 0715 på torsdager. Det blir ingen spunting på fredager.

Det er nødvendig å flytte to av IVAR sine kloakkledninger, og for å opprettholde kontinuerlig drift i ledningene, må entreprenøren etablere en midlertidig rørvegg (spunt) mellom ledningene.

På den måten kan kan den ene flyttes mens den andre er i drift. Etterpå flytter vi driften til de nye IVAR-ledningene, og fjerner de gamle.

Tegning viser nye og gamle kloakkledninger ved Madlaveien, der vi bygger ny kollektivtrasé til nye SUS. - Klikk for stort bildeTegning viser nye og gamle kloakkledninger ved Madlaveien, der vi bygger ny kollektivtrasé til nye SUS.

 

29.11.2022 14.00

Nytt kjøremønster på Diagonalen fra mandag 21. november

Ortofoto med linjer som viser hvor veien går etter omlegging. - Klikk for stort bildeKjøremønsteret på Diagonalen blir lagt om ved Jåttåveien.

Fra midt på dagen, mandag 21. november blir det nytt kjøremønster på Diagonalen, ved krysset med Jåttåveien. 

Vi flytter cirka 150 meter av hovedveien mot sør (se bildet). Også gang- og sykkelveien flyttes. Endringen er midlertidig, men nødvendig fordi entreprenøren skal jobbe i kjørebanen på motsatt side.

Kart viser sykkelsluser ved Jåttåveien. - Klikk for stort bildeNår Diagonalen legges om, setter vi opp sykkelsluser på begge sider av Jåttåveien.

Sykkelsluser

For at det skal bli så trygt som mulig for dem som sykler, blir det sykkelsluser på begge sider der gang- og sykkelveien krysser Jåttåveien.

Vi skiller syklistene fra kjørebanen med betongelementer. 

20.11.2022 20.30

Stenger undergang 7. november

kart som viser stengt og åpen undergang - Klikk for stort bildeUndergangen øverst til venstre blir stengt fra 7.11. Gul strek viser hvor det er åpent.

Når vi lager egen trasé til bussen, blir veibanen breiere, og derfor må vi forlenge undergangene under veien.

Allerede neste uke starter vi gravearbeid i undergangen mellom Fredrikke Qvams gate og Vestre Vågedalsveien. Derfor må vi dessverre stenge denne.

Undergangen blir stengt fra mandag 7. november og helt fram til sommeren 2023.

Undergangen litt lenger sør, mellom er åpen (se skisse). Vi skal forlenge, og dermed stenge, den undergangen også, men vi venter med det til den første er ferdig. På den måten er én av de to undergangene alltid åpen.

For bilister lager vi midlertidig adkomst mellom Diagonalen og Vestre Vågedalsvei. Se skisse under.

kart som viser midlertidig adkomst - Klikk for stort bildeMidlertidig adkomst Diagonalen og Vestre Vågedalsveien

 

04.11.2022 15.00

Anleggsarbeid i gang på kollektivtraséen

Ortofoto-kart over strekningen som får kollektivtrasé mellom det nye sykehuset på Ullandhaug og Bussveien på Jåttå. - Klikk for stort bildeRiggområde betyr der prosjektledelse og entreprenør har anleggskontor.De nærmeste årene blir det anleggsarbeid på strekningen fra enden av akselerasjonsfeltet i rundkjøringen ved Diagonalen og frem til cirka 200 meter sør for adkomsten til det nye sykehuset. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken, og skal bygges i henhold til gjeldende reguleringsplan 2674.

Dette skal vi bygge

 • parallelført kollektivtrasé på nordsiden av dagens kjørevei, en strekning på cirka to kilometer
 • sykkelveg med fortau
 • tre bussholdeplasser med kantstopp
 • påkjøringsrampe til E39 ved Diagonalen
 • rundkjøring ved Jåttåvegen
 • støyskjerm langs deler av strekningen på østsiden
 • lokale skjermer for noen eiendommer
 • tilkomstveier for Vestre Vågedalsveien og Grannesveien, med snuplass for buss og ny tilkomst til rideskolen

Anleggsperiode

Byggestart: september 2022

Ferdig: desember 2024

Trafikkavvikling

Entreprenøren kommer til å skilte endring i kjøremønster. Vi gjør det vi kan for at anleggsarbeidet fører til færrest mulig ulemper for deg som er berørt av anleggsarbeidet. Stangeland Maskin AS er entreprenør, og utfører arbeidet på vegne av Rogaland fylkeskommune.

28.09.2022 08.00

Artikkelliste