Strandgata inkludert husflytting

Onsdag 16. august blir huset i Strandgata 125 løftet tilbake til eiendommen

Ett kjørefelt blir stengt under løfteoperasjonen.

Huset i Strandgata 125 har vært midlertidig lagret på naboeiendommen i nord. Planen er å flytte huset mellom 09.00 og 14.00, men arbeidet kan ta lengre tid enn planlagt. I forbindelse med tilbakeføringen vil det østlige kjørefeltet i Strandgata være stengt i dette området, og det blir manuell dirigering. Trafikanter må belage seg på tregere trafikkflyt denne dagen.  

Mens huset har vært midlertidig lagret har vi startet opp arbeidet med å få på ny kledning på huset. I morgen settes huset på ny grunnmur som står 142 cm lengre inn på eiendommen, slik at det blir plass til den kommende Bussveien i Strandgata.

Grunnmur Strandgata 125 - Klikk for stort bildeOver: Bilde av ny grunnmur i Strandgata 125, og midlertidig plassering av huset i bakgrunnen.

 

15.08.2023

Lite aktivitet i Strandgata i sommer

I begynnelsen av juli heiser vi trappen på plass i bygningen som heter Simonsbakken. For å få plass til Bussveien gjennom Strandgata, har vi kappet Simonsbakken mot veien. Neste uke kommer ny trapp på plass inni bygget.

I neste uke skal vår entreprenør Faber Bygg AS installere ny trapp i Simonsbakken (Strandgata 119b). Arbeidet fører til at vi må stenge det østlige kjørefeltet, og det blir manuell dirigering. Arbeidet er planlagt 3. til 7. juli.

Planlagte arbeidstider er mandag til torsdag 07.00-19.00 og fredag fra 07.00-14.00, men vi utelukker ikke at det blir arbeid utover dette tidsrommet.

Gang- og sykkelfelt er allerede stengt på østlig side i dette området, og gående skal fortsatt benytte seg av fortau på motsatt side. Syklende som skal nordover må i perioden sykle i veibanen i dette området.

Utover dette blir det lite aktivitet i husflyttingsprosjektet i sommer. Det er planlagt noe arbeid, slik som arbeid med muring på Simonsbakken.

Fra og med andre uken i august blir det mer aktivitet i husflyttingsprosjektet, og vi kommer tilbake med mer informasjon over sommeren om dette.

Målet er at reguleringsplanen for selve Bussveien i Strandgata skal til politisk behandling i slutten av året. Prosjektet lyses ut på anbud etter dette, og vi håper å begynne bygging av Bussveien våren 2024.

 

30.06.2023

Nå har vi flyttet det andre av sju hus i Strandgata

Bildet viser et hus som henger i en heisekran. - Klikk for stort bildeStrandgata 125 ble heist fra grunnmuren og satt midlertidig på nabotomten.

Sist uke flyttet vi huset som stod i Strandgata 125. Nok en gang brukte vi kran til å heise og flytte huset. Huset ble løftet opp fra grunnmuren og heist til tomta ved siden av.

Sju hus må flyttes for å få plass til Bussveien. Før Bussveien åpner blir husene satt tilbake, mellom 1,3 og i overkant av 6 meter lenger mot fjorden enn der de opprinnelig har stått. Det første huset ble flyttet 3. mars i år. I tillegg har vi revet Altona-bygget, og vi er i gang med å kappe bygningen som blir kalt Simonsbakken.

Det er Klepp spesialtransport som flytter husene for fylkeskommunen.  

 

Du finner mer informasjon her, i pressemeldingen som ble sendt ut før flyttingen.

15.05.2023

Ett kjørefelt stengt i deler av Strandgata til midten av mai

Kart som viser hvor det er stengt i Strandgata - Klikk for stort bildeDen ene siden av veien, mellom hus nummer 119b og 125 i Strandgata blir stengt til midten av mai.

I forbindelse med fremtidig etablering av Bussveien gjennom Strandgata, pågår det for tiden mye arbeid. 

For å få plass til Bussveien, skal vi flytte sju hus, og kappe to. Strandgata 121A ble midlertidig flyttet 3. mars. Nå planlegger vi flytting av Strandgata 125, og 83. Forarbeidene starter opp denne uken. Planen er å flytte Strandgata 125 onsdag 10. mai. 

Det blir noe støy i forbindelse med arbeidene. 

Stengt vei, sykkelfelt og fortau neste to uker

Fortau, sykkelfelt og kjørebane på østlig side fra Strandgata 119B og 125 blir stengt til midten av mai. Det skyldes arbeid med den midlertidige omleggingen av hovedvannledningen, arbeid på Simonsbakken og i forbindelse med flytting av Strandgata 125. Gang- og sykkelvei vil forbli stengt til over sommeren på grunn av arbeid på fasaden til Simonsbakken. 

Det blir manuell dirigering av trafikken på dagtid, og lysregulering utenom arbeidstid. Trafikanter må belage seg på tregere trafikkflyt i denne perioden.  

Arbeidene i Strandgata foregår på dagtid. Eventuelle betydelige endringer blir varslet.  

Ferdig med grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser i Strandgata er nå fullført. Vi planlegger prøvegraving under Jernbanen i Slynggata om kort tid. I den forbindelse blir ett kjørefelt stengt under Jernbanen, og det blir manuell dirigering.  

Dersom du har spørsmål i forbindelse med arbeidet, ta gjerne kontakt.

Her finner du kontaktinformasjon til nabokontakten

 

 

03.05.2023

Redusert fremkommelighet og stengt vann i Strandgata torsdag

Torsdag 27. april må vi midlertidig legge om hovedvannledningen i Strandgata. I områdene rundt, blir vannet stengt i noen timer denne dagen. Dette gjelder eiendommer på begge sider av Strandgata som ligger nord for Jæren Maritime og Fritid (Strandgata 103) og sør for Sandnes Ressurssenter (Strandgata 147). 

Årsaken til omleggingen er de pågående arbeidene på Simonsbakken i Strandgata 119B.

Berørte eiendommer får nærmere varsel fra kommunen i forkant av at vannet blir stengt.

Forarbeider starter mandag 24. april

Fortau, sykkelvei og veibane på østlig side blir stengt, kan hende til midten av mai, og det vil i perioder være behov for manuell  dirigering og lysregulering. 

Risa, Sig. Halvorsen og Sandnes kommunene skal utføre arbeidet med omleggingen. Grunneiere som må få etablert midlertidig rørlegging på sin eiendom har blitt kontaktet direkte.

Vi beklager ulempene arbeidet medfører.

24.04.2023

Forlenger periode med grunnundersøkelser

Grunnundersøkelsene vi holder på med i Strandgata tar lenger tid enn ventet. 

Det blir pause i arbeidet i uke 14 og 15 (påsken og uka etter påske), før vi fortsetter arbeidet i uke 16. 

Vi regner med å være ferdige med grunnundersøkelsene i uke 17 eller 18, innen første uken i mai.

Berørte grunneiere blir varslet minst én dag i forkant av arbeidene.

Se gjerne tidligere informasjon om grunnundersøkelsene i posten under.

30.03.2023

Grunnundersøkelser og prøvegraving

Oversiktskart over planlagte borepunkter. - Klikk for stort bildeOversiktskart over planlagte borepunkter for grunnundersøkelser inkl. miljøundersøkelser. Angitte plasseringer av borpunkter kan avvike noe fra endelig plassering av punktene.

Rogaland fylkeskommune skal utføre geotekniske grunnundersøkelser i området i og rundt Strandgata. De som blir berørt er varslet om dette tidligere.

Undersøkelsene er viktige slik at vi får nødvendig grunnlag til prosjektering av blant annet støttekonstruksjoner og utfyllinger. I tillegg skal vi ta miljøprøver for å kartlegge eventuelle forurensede masser langs strekningen. I perioden skal vi også prøvegrave i gang- og veiareal ved Strandgata 76.

Arbeid i cirka tre uker

Vi planlegger grunnundersøkelsene og prøvegraving for delstrekk 2 og 3 i uke 10‒13, altså fra slutten av uken til slutten av mars. Arbeidet blir i hovedsak på dagtid, og utføres med en beltegående borerigg. I Strandgata er arbeidstiden 09 til 14.

Se oversiktskart øverst i saken.

Vi ber om grunneiere varsler eventuelle leietakere eller andre interessenter på eiendommen om det planlagte arbeidet. Grunneiere som er berørt på privat eiendom har mottatt eget varsel for dette arbeidet, og varsles igjen minst en dag i forkant av arbeidene.

Vi planlegger oppstart lengst sør ved kryssområdet mellom Strandgata/Langgata/Markveien, for så å fortsette nordover mot Somaneset og Sandnes Havn KF. Det kan bli endringer underveis.

Prøvegravingen ved Strandgata 76 er planlagt i midten av mars, og er beregnet å ta noen timer.

Må regne med noe støy og stengt vei i korte perioder

Støynivået varierer avhengig av grunnforhold og behov for slagboring/spyling. Støynivå vil minimum være på nivå med en gravemaskin eller lastebil på tomgang, men ved hammerboring vil støynivået være høyere, tilsvarende annen boring i berg.

Av sikkerhetsmessige hensyn benyttes to personer på boreriggen. Borpunkter som ligger langs veien, i fortau eller gang-/ sykkelvei, vil i noen tilfeller kreve at vi må stenge veien for ferdsel i kortere perioder. Enkelte borpunkter er plassert i parkeringsarealer som ikke må blokkeres. Det blir satt opp nødvendig skilting og omlegging for å dirigere trafikk mens boringene pågår. Skilting og varsling vurderes av boreentreprenør basert på en befaring og situasjonen på stedet.

For arbeid i kommunale veier blir det innsnevring, samt en trafikkdirigent som viser myke trafikanter rundt arbeidsområdet. I Strandgata vil det være trafikkdirigenter i forkant og bakkant av boreriggen, og veien blir innsnevret. I forbindelse med prøvegravingen beregner en å måtte stenge av gang- og kjørevei i den ene retningen for noen timer.

Vi beklager ulempene!
07.03.2023

Stenger Strandgata noen timer fredag 03.mars

Fredag 3.mars flytter vi det verneverdige huset i Strandgata 121A med kran og lastebil. Huset løftes opp fra grunnmuren og fraktes med lastebil til oppbevaringsplass på en annen adresse i Strandgata. Arbeidet starter klokka 09 på morgenen og varer i noen timer. Strandgata har midlertidig stengt i perioden operasjonen pågår. Dette er det første av syv hus vi skal flytte i Strandgata.

Arbeidet med rivingen av Altona-bygget pågår for fullt ennå. Vi har tatt ned mesteparten av bygget, men vi anslår at vi må holde på noen uker til med å fjerne bygningsmassene.

Simonsbakken-bygget (Strandgata 119B) skal kappes én meter inn mot sjøen for å utvide bredden i Strandgata. Vi har montert opp stillas og har startet forberedende arbeider på dette bygget. Det kan bli en del støyende arbeider med kappingen i noen uker fremover fordi mye av arbeidet omfatter blant annet meisling.   

Bildet var tatt cirka kl. 1100 onsdag 01.03. Bildet er tatt cirka kl 1300 01.03.

 

01.03.2023 13.00

I gang med å Rive Altona-bygget

​Arbeidet med å flytte, rive og kappe bygg i Strandgata for å gjøre plass til den kommende Bussveien, er godt i gang. Demontering av sjøhus i Strandgata 109, og fylling i sjø for å sette opp sjøhusene på nytt sted er ferdig. Vi har også startet det innvendige rivningsarbeidet av Altona-bygget i Strandgata 79. I Simonsbakken(Strandgata 119b) pågår det forberedende arbeider før bygget skal kappes.

Hva skjer fremover?

Fremover starter vi opp arbeider som vil merkes mer i området. Risa er en av entreprenørene vi har inne i prosjektet og de er blant annet ansvarlig for rivningsarbeidet av Altona bygget. Etter at Risa er ferdig med arbeidet på innsiden av bygget, skal de fjerne taket på Altona. Dette arbeidet skal etter planen begynne i uke 3 og pågå et par uker. Når dette arbeidet er ferdig, starter vi rivningen av selve bygget. Vi regner med at dette arbeidet starter opp i uke 5 og pågår til uke 10.

Arbeidene med husflyttingen for øvrig fortsetter utover året, og fremdriften avhenger av at formelle tillatelser er på plass. Vi håper å starte arbeidet med å flytte husene i Strandgata 83, 105, 107, 109 og 121a første kvartal 2023. Oppstart kapping av Simonsbakken er planlagt i samme periode.

Vil arbeidet påvirke meg?

Rivningen av Altona-bygget foregår med gravemaskin og kan medføre noe støyende og støvende arbeid. Risa utfører støvdempende tiltak ved behov. Fortau på østsiden mot bygget kan bli stengt i perioder. Gang- og sykkelvei blir i så fall skiltet om til andre siden av veien. Veien ned mot sjøen ved siden av Altona holdes åpen for ferdsel, og området sikres med byggegjerder.

Når vi skal kappe Simonsbakken vil dette i perioder medføre støyende arbeider. Arbeidene foregår i hovedsak innenfor normal arbeidstid, hverdager fra kl. 07.00- 16.00. Det kan i perioder bli behov for å jobbe frem til kl. 19.00. Skulle det bli behov for å arbeide utover dette, vil dette bli varslet til de berørte.

Oversiktskart Strandgata.  - Klikk for stort bildeKart som viser hva som skal skje med hus i Strandgata.

Hvis dere har spørsmål i forhold til dette arbeidet, må dere gjerne kontakte vår nabokontakt:

Rikke B. Strøm

16.02.2023 13.00

Varsel om oppmerking av borpunkter og grunnundersøkelser

Som underlag til prosjekteringsarbeidene tilknyttet byggeplan for Bussveien i Strandgata, har vi tidligere utført supplerende geotekniske grunnundersøkelser langs strekningen. Det er underveis i prosjektering avdekket behov for ytterligere undersøkelser. Undersøkelsene er viktige slik at vi får ytterligere underlag til prosjektering av støttekonstruksjoner, utfyllinger m.m. I tillegg skal det utføres ytterligere miljøprøvetaking for å kartlegge eventuelle forurensede masser langs med strekningen. 

Påvisning 


I uke 6 vil vi ha påvisning av kabler og rør i Strandgata. Borpunktene fastsettes under påvisningen, og merkes med vannløselig spraymaling. Borpunktene vil både være i offentlig vei og på private eiendommer.  
 
Det er foreløpig ikke avklart hvilke eiendommer som er aktuelle for grunnundersøkelser.   

Skulle du har spørsmål til merkingen av eventuelle punkter på din eiendom, ber vi deg ta snarlig kontakt, og senest innen 05.02.2023.   

Grunnundersøkelser 


Grunnundersøkelsene planlegges utført av vår konsulent Sweco i uke 9-12, 2023. 

Grunneiere for eiendommer som er aktuelle for grunnundersøkelser, vil få nærmere informasjon om  gjennomføringen for grunnundersøkelsene på eiendommen etter påvisningen.  

Vi ber om at du som grunneier varsler eventuelle leietakere eller andre interessenter på eiendommen om det planlagte arbeidet. 

Bildet viser et dronefoto av Sandnes sentrum og Strandgata - Klikk for stort bildeDronefoto av Strandgata

Hvis du har spørsmål til påvisningen eller grunnundersøkelsene, kontakt:  

 

Synne Sandvoll 
E- post: synne.sandvoll@sweco.no 
Tlf: 920 78 448 

Hvis du har spørsmål om Bussvei- prosjektet for øvrig kontakt vår nabokontakt:   

Rikke Beate Strøm 

E- post: rikke.beate.strom@rogfk.no 
Tlf: 457 28 957 

01.02.2023 13.00