Traséen

75-80 prosent av Bussveiens omtrent 50 kilometer blir bygget med egen traseé for bussene. Selve kjørefeltene hvor bussene kjører er cirka 7 meter brede. Bussveien tilpasser seg byen, og på de smaleste partiene av Bussveien bygger vi kun for bussen med fortau for gående og syklende på hver side av kjørefeltet for bussen.  

Den totale gatebredden i Bussveien avhenger av hvilke andre trafikantgrupper som trenger plass i veien i tillegg til bussene. Mange steder skal både bilene, syklene og de gående ha plass. Dette skyldes at underveis i planleggingen av Bussveien samarbeider prosjektet med kommunene og tar hensyn til de planene som lagt for utbygging i de forskjellige områdene. Dette gjør at vi for eksempel på Forus øst planlegger for en vesentlig økt andel gående og syklende, selv om området i dag har få myke trafikanter.

Bussveien skal i prioritert rekkefølge tilrettelegge for:

  1. Bussveien sine busser
  2. gående og syklende
  3. andre busser
  4. næringstrafikk
  5. privatbil

Byggingen av Bussveien tar tid. Mye av dette skyldes at dataverktøyene ikke var like utviklet når rør og ledninger ble lagt i bakken for 50–100 år siden. Det dukker derfor som regel opp både en og to overraskelser i byggeperioden. For å hindre at rør sprekker og må fikses, flytter vi rør og ledninger til å ligge under rabattene på Bussveien. Rabattene bidrar også til at det blir mulig å få noe grønt i form av planter og trær i byområdet. De gjør det også enklere for deg som ønsker å krysse veien. I stedet for å måtte krysse fire felt på en gang gjør rabattene det mulig å dele opp krysningen i tre; 1 felt, 2 felt og 1 felt.

 

Bussveien over Mariero Kjertil Birkedal Pederse

 

Egne felt for bussen sikrer bussen fremkommelighet Elisabeth Tønnesen