Presis, ofte og behagelig

I Bussveien kommer bussene presis, ofte og reisen er behagelig. Den kommende Bussveien innebærer en ny måte å tenke busstransport på i vår region.
 

Grunntanken i prosjektet er «tenk bane, kjør buss». Dette innebærer at opplevelsen av å ta Bussveien kan sammenlignes med den man får på moderne sporvogner. Rette traseer der bussen har prioritering, kombinert med moderne luftige busser, skal sørge for at totalopplevelsen blir noe helt annet enn slik det er å ta bussen i dag.

Med sine 50 kilometer er Bussveien ett av de største samferdselsprosjektene i Norge. Når Bussveien er ferdig blir den Norges første fullverdige bussveisystem. 

Bussveien er regionens viktigste svar på det nasjonale nullvekstmålet. Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontransport i byområdene skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler og går. Målet gjelder for hele byområdet under ett. Næringstransport, både gods-, varetransport og transport til offentlig og privat tjenesteyting er unntatt nullvekstmålet.

For å sikre at det ikke blir vekst i personbiltrafikken, bygger vi også sammenhengende gang- og sykkelsystemer langs Bussveien. Dette representerer den største satsingen på gående og syklende i vår region. Bussveien er med andre ord en storstilt satsing på samtlige myke trafikantgrupper i en skala vi aldri tidligere har hatt på Nord-Jæren. 

Bussveien må være et attraktivt alternativ til bilen for at folk skal endre reisevaner. Det er derfor viktig at vi bygger Bussveien med god kvalitet og med materialer som har lang levetid, og som bidrar til en behagelig bussreise.

Bussveien gjennom sentrum Elisabeth Tønnesen