En del av Bymiljøpakken

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken og regionens viktigste svar på det nasjonale nullvekstmålet. Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontransport i byområdene skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler og går. 

Bymiljøpakken er en dugnad. Det er noe vi gjør sammen. Både staten, fylket og kommunene – og du og jeg personlig. Bussveien er en stor og viktig del av denne dugnaden. I tillegg til at Bussveien kommer, får regionen gjennom Bymiljøpakken nye og tryggere veier for dem som sykler og går, nye veier for dem som kjører, pluss egne veier for kollektiv- og næringstransport. I sum fører det til bedre framkommelighet for alle.

Gjennom den såkalte byvekstavtalen har kommunene også forpliktet seg til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Da blir Bussveien viktig. I 2013 var 79 000 personer bosatt langs Bussveien og 86 000 mennesker hadde sitt daglige virke langs Bussveien. Mye tyder på at tallet stiger vesentlig. 

Hvordan finansieres Bussveien?

Bymiljøpakken blir finansiert av bompenger og penger fra staten. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan. I tillegg bidrar Rogaland fylkeskommune med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon.

Prosjektene i Bymiljøpakken blir derfor betalt med både bompenger og/eller statlige midler. Bussveien blir for eksempel finansiert med halvparten bompenger og halvparten fra staten.

Kortere bilkøer, renere luft

Når flere velger å ta bussen, sykle eller gå, blir bilkøen kortere for de som må kjøre. I tillegg får vi renere luft. Flere folk betyr mer trafikk. Uten endring i reisevaner, vil køene og miljøproblemene i og rundt byene øke hvert år. Bussveien er et stort prosjekt som er med på å gi Nord-Jæren lavere klimautslipp, nullvekst i biltrafikken og mindre trafikkstøy. De som bor her får et bedre sted å bo og arbeide, og regionen blir attraktiv for næringslivet.

Illustrasjonsbilder Bussveien Elisabeth Tønnessen