Opplæring i barneverns- og helseinstitusjoner

Barn og unge ved barneverns- og helseinstitusjoner har samme rettigheter til opplæring som alle andre. Hvis det ikke er mulig å gå på hjemskolen, skal elevene få et tilbud på en skole i nærheten av institusjonen eller på en skole tilknyttet selve institusjonen. 

Opphold i barnevernsinstitusjon

Når barn og unge er plassert i barnevernsinstitusjon på grunnlag av et vedtak etter barnevernloven, er det fylkeskommunen der institusjonen ligger som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Ansvaret for Rogaland fylkeskommune omfatter barn og unge som er plassert i institusjoner som ligger i Rogaland fylke – og som er godkjente av Bufetat (Opplæringslova § 13-2).

Den ansvarlig kommunale barnevernstjenesten skal melde flytting til/fra institusjonen i Rogaland, straks vedtak er fattet. Dette skjer i eget digitalt skjema til Rogaland fylkeskommune.

Skjema: Melding om flytting
Dersom det er mer hensiktsmessig med papirskjema for samtykke, kan dette lastes ned og legges ved flyttemelding: “Samtykkeskjema – for barn og ungdom bosatt i barnevernsinstitusjoner i Rogaland” (PDF, 162 kB).

Grunnskoleelever i barnevernsinstitusjoner har rett til å gå på nærskolen sin. I praksis vil dette som ofte være den skolen som ligger geografisk nærmest barnevernsinstitusjonen (Opplæringslova § 8-1). Se oversikt med lenke til kommuner i Rogaland. For de som av ulike årsaker ikke kan gå på en nærskole, har Rogaland fylkeskommune to skolesenter som gir et opplæringstilbud:

Skolesentere kan også bistå eleven i overgangen – og da hjelpe eleven over i et skoletilbud på aktuell nærskole. 

Det er fylkeskommunen sin PP-tjeneste som er sakkyndig instans og som skal vurdere om eleven har behov for spesialundervisning. Dersom eleven har rett på spesialundervisning, vil fylkeskommunen fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. For elever som får sin opplæring i sin nærskole er det opplæringsavdelingen som fatter enkeltvedtak om spesialundervisning. For elever som får sin opplæring på skolesentrene er det det respektive skolesenter som fatter enkeltvedtak om spesialundervisning. Skolen/skolesentrene utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport. 

NB! Henvisningsskjema og samtykker sendes av respektiv barnevernstjeneste i melding om flytting. 

Opphold på helseinstitusjon 

For barn og unge som er pasienter i helseinstitusjoner som er eid eller finansiert av regionale helseforetak har fylkeskommunen plikt til å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og videregående opplæring (Opplæringslova § 13-3a). I Rogaland fylkeskommune er det Hollenderhaugen skolesenter og Møllehagen skolesenter som tar seg av opplæring for barn og unge som er pasient på helseinstitusjoner. 

Barn under opplæringspliktig alder

Barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i barnevernsinstitusjon eller pasient i helseinstitusjoner, og som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til hjelp. Her har respektiv kommune et spesielt ansvar. Dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon, så er det fylkeskommunen som skal oppfylle retten. (Barnehageloven § 31).

Mer informasjon: Udir-6-2014: Rett til opplæring i barneverns- og helseinstitusjoner, og i hjemmet ved langvarig sykdom