Tilmelding av elever til fortrinnsrett 1. oktober – en veiledning for kommunen

Kommunen har ansvar for å melde inn til fylkeskommunen elever som skal søke om inntak med fortrinnsrett. Denne veiledningen skal være til hjelp i kommunens arbeid med tilmelding av elever. Fylkeskommunen vurderer om eleven oppfyller kravene til fortrinnsrett.  

Dokumentasjonen som legges ved må være av nyere dato. 

Frist for tilmelding av elever med fortrinnsrett er 1. oktober. Vi benytter nå kun digitalt skjema, link til skjema finner du nederst på siden.

Hvilke elever skal tilmeldes innen 1. oktober? 

Gjelder elever som skal søke etter fortrinnsrett med søknadsfrist 1. februar. 

  •      Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram § 6-15 
  •      Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne § 6-17 
  •      Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter § 6-18

Når kommer svarbrev på tilmeldingen? 

Skolen kan forvente svar innen 1. desember. Svaret fra fylkeskommunen vil være en anbefaling på hvilken paragraf eleven bør søkes inn på. Alle søkere til fortrinnsrett må søke på www.vigo.no innen 1. februar. All relevant dokumentasjon må også legges ved som vedlegg til søknaden. Vigo åpnes for søking i begynnelsen av januar. 

Følgende dokumentasjon må legges ved tilmeldingen: 

  •      Nyeste enkeltvedtak om spesialundervisning 
  •      Nyere sakkyndig vurdering fra PPT-grunnskole om retten til spesialundervisning 
  •      Pedagogisk rapport 
  •      Karakterutskrift fra 9. trinn 
  •      Beskrivelse av eventuelt behov for medisinsk behandling/pleie i skoletiden, tekniske hjelpemidler etc. 

Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram § 6-15 

Elever som søker om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram etter FO §6-15, må ha:

  • Rett til spesialundervisning etter §5-1 i opplæringsloven. Behovet for spesialundervisning må være omfattende.
  • Et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram. Eleven skal kunne fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Motivasjon eller diagnoser alene utløser ikke denne retten. Om søkeren sannsynligvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller hun ikke behov for inntak etter denne bestemmelsen. Behov for et særskilt utdanningsprogram må dokumenteres og legges ved tilmeldingen. 

Fylkeskommunen vurderer om eleven oppfyller vilkårene i FO §6-15
Dersom eleven oppfyller vilkårene, blir tilmeldingen videresendt til fylkeskommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for sakkyndig vurdering etter FO §6-16. Hvis dokumentasjonen viser at søkeren ikke oppfyller vilkårene, sender vi meldingen tilbake til kommunen med en skriftlig begrunnelse. Innsendt melding blir da ikke sendt videre til PPT.

Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne § 6-17

Elever som skal søke med fortrinnsrett etter FO §6-17

Søkere med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg1 etter forskriften her. Søkeren må på grunn av den nedsatte funksjonsevnen ha et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt, og det må foreligge dokumentasjon som underbygger det særlige behovet til søkeren.  

Må ha vedtak om spesialundervisning. 

Kan ha et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt. 

I tilmeldingen må det krysses av for ønsket organisering av opplæringen (Vg1 ordinær klasse, arbeidstrening eller hverdagslivstrening). 

Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter FO § 6-18

Rogaland fylkeskommune ønsker at elever som skal søke § 6-18 tilmeldes innen 1. oktober det året de fullfører grunnskolen. 

Søkere som har rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9, kan søke om inntak til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole. Søkeren kan òg søke om inntak til en knutepunktskole etter § 6-40 til § 6-43.  

I forbindelse med søknad om fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9 og opplæring med tolk i en ordinær videregående skole, skal det foreligge sakkyndig vurdering som blant annet skal gjøre rede for og ta standpunkt til; 
 
a) det behovet som søkeren har for å få opplæring i og på tegnspråk.  
b) om behovet til søkeren blir sikret best gjennom opplæring i et tegnspråklig miljø eller gjennom opplæring på en ordinær skole med tolk. 
c) om søkeren har tilleggsvansker utover hørselshemming slik at det kan være behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. 

Digitalt skjema for tilmelding (innlogging via ID-porten)

“Skjema for tilmelding av elever til fortrinnsrett med frist 1. oktober” finner du på www.rogfk.no/skjemaskole. Skjemaet sendes inn elektronisk., søkere bør derfor ha tilgang til alle vedlegg elektronisk før de tarter søknadsprosessen.
Skjema er nå stengt, det vil bli tilgjengelig 1. september 2024

Nærmere om bestemmelsene i loven 

Du kan lese mer om de ulike bestemmelsene i opplæringsloven §§ 3-1, 5-1 og forskrift til opplæringsloven kapittel 6