Tilskudd til opplæring i bedrift

Lærebedrifter får utbetalt tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirker beløpet. Tilskuddet utbetales en gang per halvår.

Basistilskudd 1

Basistilskudd 1 gjelder for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med opplæringsrett. For en lærling eller lærekandidat utbetales det maksimalt 167 407 kroner for ett år med opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen av læretiden, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Tilskuddet forutsetter at det er en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt, det utbetales tilskudd fra den dato som settes som læretidsstart.

Basistilskudd 2

Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb som har fylt 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående skole gir basistilskudd 2. Det blir utbetalt 5 452 kroner per måned for hele læretiden i bedrift.

Det utbetales normalt ikke tilskudd i fag hvor det er krav om tre år i skole før opplæring i bedrift. Dette er fordi det kun er verdiskapningsdelen som gjenstår. Unntatt fra dette er maritim elektrikerfaget og flyfagene. 

For kandidater i små og verneverdige fag som er over 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående opplæring utbetales det 9 272 kroner per måned.

Satser lærlinger, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb 2022.


Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Disse lærebedriftene kan søke om tilskudd:

 • Lærebedrifter som har lærlinger/lærekandidater under 25 år med særskilte behov.
 • Lærebedrifter som har lærlinger/lærekandidater med svake norskferdigheter og kort botid i Norge.

Lærebedrifter kan søke om inntil 6 timer per uke, maksimalt 47 uker per år. Det er mulig å søke om ekstra tilskudd ett år frem i tid eller ett år tilbake i tid. Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Opplæringskontor sender inn søknad på vegne av sine medlemsbedrifter.

Dersom summen av alle godkjente søknader overstiger bevilgningen som er avsatt for tilskuddsordningen, vil det bli foretatt en forholdsmessig avkorting på alle godkjente søknader. Sats per klokketime fastsettes ved utbetalingstidspunktet.

Frist for å søke er utløpt etter 15. oktober 2022. Det kan søkes igjen fra 02.01.2023.
Søknadsskjemaet er tatt ut av hjemmesiden.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 133 kB)

 

Dekning av utgifter til gjennomføring av 2.gangs prøve

I henhold til forskrift til opplæringsloven §3-56 har fylkeskommunen ansvar for å dekke utgifter som lærebedriften har til gjennomføring av ny prøve, dersom kandidaten ikke består på første forsøk.

Det er kun utgifter til gjennomføring av prøven som dekkes, eventuelle tiltak i forkant av prøve for eksempel opptrening til ny prøve, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Alle søknader må ha en utfyllende søknadstekst som beskriver hvilke utgifter søknadsbeløpet skal dekke. Dersom søknadsbeløpet overstiger kr 5000,- må det legges ved detaljerte kostnadsspesifikasjoner på utgiftene som skal dekkes, for eksempel kopi av faktura for innkjøpt utstyr eller leie av prøvestasjon.

Eksempel på søknadstekst ved prøveutgifter under kr 5000,- (PDF, 71 kB) 

Eksempel på søknadstekst og vedlegg ved prøveutgifter over kr 5000,- (PDF, 92 kB) 

Det er kun ansvarlig kontraktspart som kan sende inn søknad om dekning av utgifter, det vil si at opplæringskontor må søke på vegne av sine medlemsbedrifter – frittstående lærebedrifter søker direkte til fylkeskommunen.

Ved innvilget søknad vil søknadsbeløp utbetales til samme kontonummer som benyttes til ordinært lærlingtilskudd.

Søknadsskjema


Søknad om språkstøtte

Skjema - Søknad språkstøtte (PDF, 188 kB)


Tilskudd for flere læreplasser og økt gjennomføring

Rogaland fylkeskommune har fått tildelt statlige tilskuddsmidler for kvalifisering og formidling til læreplasser i videregående opplæring.

Lærebedrifter og opplæringskontor vil fra høsten 2022 ha mulighet til å søke om tilskudd for å kunne tilby flere søkere læreplass og for å sikre at lærlinger og lærekandidater får fullført sin opplæring.

Tilskuddet gjelder ikke for ordningen fagbrev på jobb.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot kriteriene som er satt og den dokumentasjon som foreligger ved søknad. Dersom fylkeskommunen under vurdering ikke finner grunnlag for å tildele tilskuddsmidler, vil det bli gitt avslag på søknad.

I særskilte tilfeller kan det søkes om midler til mer enn et tiltak til samme lærling eller lærekandidat.

Søknadsfrist: Ordningen vil være gjeldende så lenge det er tilgjengelige midler.
 

Kriterier for å få innvilget tilskudd:

 • Lærebedriften må være godkjent i Rogaland fylkeskommune
 • Lærekontrakt/opplæringskontrakt må være godkjent av Rogaland fylkeskommune
 • Opplæringskontor søker på vegne av sine medlemsbedrifter
 • Kandidaten det søkes om tilskudd for må ha opplæringsrett


Det kan søkes om tilskudd innenfor disse kriteriene:

 1. Bedrifter som tilbyr lærekontrakt eller opplæringskontrakt til:
         a. elever som går VG3 fagopplæring i skole – 30 000 kr
         b. søkere som står uten tilbud om opplæring med voksenrett – inntil 30 000 kr
         c. søkere med opplæringsrett som står uten tilbud om opplæring
            per 1.september – inntil 30 000 kr
   
 2. Nye lærebedrifter som godkjennes og tar inn en lærling eller lærekandidat med opplæringsrett for første gang – inntil 50 000 kr.
   
 3. Bedrifter som tar inn flere lærlinger eller lærekandidater med opplæringsrett enn bedriften tok inn året før – inntil 30 000 kr.
   
 4. Bedrifter som tilbyr lærekontrakt for søkere som står uten læreplass per 1.september innen verdiskapningsfagene automatiseringsfaget eller dataelektronikerfaget – inntil 50 000 kr
   
 5. For lærlinger eller lærekandidater med opplæringsrett som har særlige utfordringer (eksempelvis språk) og behov for tilrettelegging i opplæringen for å kunne fullføre på normert læretid, kan det søkes om midler til dette – inntil 50 000 kr:
         a. Søknad må inneholde beskrivelse av utfordringer
         b. Plan for tiltak for å få gjennomført opplæring
         c. Søknad må også inneholde oversikt over antatte utgifter og søknadsbeløp
         d. Kan ikke benyttes til personellressurs – se informasjon om egen tilskuddsordning
             for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov
   
 6. For kandidater med opplæringsrett som har fått innvilget forlengelse av læretid, med bakgrunn i særlige utfordringer i læreløpet, kan det søkes om inntil 10 000 kr per måned i maks 3 måneder:
         a. Utløpsdato må være innenfor 6 måneder ved søknadsdato
         b. Søknad må inneholde beskrivelse av utfordringer som har ført
             til behov for forlengelse
         c. Plan for opplæring i forlengelsesperioden


Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema:

Søknadsskjema - Søknad om tilskudd for flere læreplasser og økt gjennomføring (PDF, 467 kB)

Utfylt skjema og eventuelle vedlegg sendes inn via eDialog


Etter søknad er sendt

Søknadene behandles fortløpende.

Tilskuddet utbetales etter at læreforholdet er godkjent av fylkeskommunen. Tilskuddet utbetales til samme kontonummer som benyttes ved utbetaling av ordinært tilskudd til lærebedrifter.
 

Til toppen