Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen

Generelle bestemmelser


Eksamensoppgaven

Eksamensoppgavene tar utgangspunkt i læreplanen for faget (se udir.no) og skal måle privatistens grad av kompetanse i faget.


Vurdering

Grunnlaget for vurdering er den kompetansen privatisten viser under selve eksamen.  Privatisten skal gis mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen (paragraf 4-14 i Opplæringsloven)
Sensorene skal fokusere på kompetansen privatisten har.

Kravet til presentasjon ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen er opphevet. Eksamen kan fortsatt inneholde en kandidatstyrt innledning (presentasjon) med utgangspunkt i tema/ problemstilling gitt i forberedelsesdelen. Men dette skal være frivillig for privatisten.
Det er en fordel at privatisten på et tidlig tidspunkt tar stilling til om han ønsker å innlede, og helst før forberedelsesdelen starter (privatist og sensor blir enige om dette på eksamensdagen)

Den enkelte privatist skal vurderes på individuelt grunnlag. Privatisten har rett på en kort begrunnelse for karakteren. 
 

Forberedelse

Forberedelsen er individuell og varighet er inntil 30 minutter i muntlige fag og inntil 45 minutter i muntlig-praktiske fag.

Tema/ problemstilling
Privatistene trekker eller får oppgitt ett tema og/eller en problemstilling når forberedelsen starter.
Tema og/eller problemstilling skal ha tilknytning til flere kompetansemål, slik at det vil være naturlig å trekke inn andre deler av læreplanen under selve eksamineringen.

I tilknytning til tema/problemstilling oppgis relevante kompetansemål.
Kompetansemål tilknyttet selve eksaminasjonen oppgis normalt ikke.

Hjelpemidler
I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av aktiviteter og utstyr som forstyrrer andre kandidater. Privatisten skal ikke forlate forberedelsesrommet i forberedelsestiden og har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler.

Under forberedelsesdelen kan privatisten notere på ark (med penn og papir) Notater gjort under forberedelsesdelen kan brukes som støtte under eksamen. Sterk avhengighet av notatene anbefales ikke.
Datamaskin er tillatt under forberedelsesdelen, men ikke under eksamen.
Det er kun notater på ark som er tillatt under eksamen. Framvisningsutstyr til f.eks. Power Point- presentasjon tilbys ikke.


Muntlig eksamen (M)

Muntlig eksamen kan vare inntil 30 min.
Privatisten kan innlede (inntil 5 min) med utgangspunkt i tema/ problemstilling dersom kandidaten ønsker det.
Det skal være tydelig for privatisten når innledningen er ferdig og eksaminasjonen starter.

Dersom privatisten ikke ønsker å innlede vil eksaminator starte med spørsmål.

Under eksaminasjonen vil privatisten først få spørsmål i tilknytning til tema/ problemstilling fra forberedelsesdelen.
Deretter får privatisten spørsmål fra andre deler av læreplanen, som skal være ukjent for privatisten før eksaminasjonen.

Sensorene må legge til rette for at privatisten får vise bredde i sin kompetanse. Eksaminasjonen bør søke å avklare kompetanse på ulike taksonomiske nivåer.
Eksaminator leder utspørringen. Sensor kan stille tilleggsspørsmål/ utdypende spørsmål.


Muntlig-praktisk eksamen (MP)

Muntlig-praktisk eksamen kan vare inntil 45 minutter, inklusiv tid til å utføre praktisk arbeid.
Privatisten kan innlede (inntil 5 min) med utgangspunkt i tema/ problemstilling dersom privatisten ønsker det.
Det skal være tydelig for privatisten når innledningen er ferdig og eksaminasjonen starter.

Dersom privatisten ikke ønsker å innlede vil eksaminator starte med spørsmål.

Under eksaminasjonen vil privatisten først få spørsmål i tilknytning til tema/ problemstilling fra forberedelsesdelen.
Deretter får privatisten spørsmål fra andre deler av læreplanen, som skal være ukjent for privatisten før eksaminasjonen.

Sensorene må legge til rette for at privatisten får vise bredde i sin kompetanse. Eksaminasjonen bør søke å avklare kompetanse på ulike taksonomiske nivåer.
Eksaminator leder utspørringen. Sensor kan stille tilleggsspørsmål/ utdypende spørsmål.

Muntlig-praktisk eksamen skal inneholde et praktisk innslag. Privatisten skal utføre eller beskrive forsøk.
 

Spesielle bestemmelser:

Engelsk og fremmedspråk I, II og III: privatisten kan få en lytteprøve.

Geofag 1 og Geofag 2
Ett av kompetansemålene i læreplanen i Geofag 1 og Geofag 2 omhandler et geofaglig feltarbeid. Dette kompetansemålet blir vurdert på lik linje med de andre kompetansemålene i læreplanen. 
Kandidater trenger ikke å sende inn noe eller ta med noe som omhandler geofaglig feltarbeid på eksamensdagen. 
Det er den kompetansen kandidaten viser under eksamen som er gjenstand for vurdering.

Muntlig-praktisk tverrfaglig eksamen på Vg1 yrkesfag
Denne eksamen vil inneholde praktiske innslag i kompetansemål fra læreplanen. Dette vil skje i form av stikkprøver/enkle visninger.

Kroppsøving (KRO1018 og KRO1019)
Disse eksamenene vil foregå i treningshall med tilgang til garderobe og dusj. Privatisten har selv ansvar for å ha på seg passende antrekk for å gjennomføre fysisk aktivitet
 

Eksamen organiseres slik:

  • Inntil 45 minutter forberedelse inklusiv tid til oppvarming. Privatisten får beskjed om hvilke idrettsaktiviteter det skal vises kunnskaper og ferdigheter i. Disse aktivitetene vil være knyttet både til individuelle idrettsaktiviteter og til lagspill.
     
  • Selve eksamen er todelt og har en ramme på inntil 45 minutter. Første del er en praktisk del hvor privatisten skal utføre de idrettsaktivitetene privatisten har forberedt seg på. Denne delen vil være på ca. 30 minutter. Andre del av eksamen vil være en muntlig utspørring styrt av eksaminator. Det vil være naturlig at man tar utgangspunkt i temaene fra den praktiske delen av eksamen. I tillegg vil det bli stilt spørsmål fra andre kompetansemål i læreplanen. Denne delen vil være på inntil 15 minutter.
     

Privatisten vil bli vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving. Innsatsen vil være en del av grunnlaget for vurdering. I mange av kompetansemålene vil det i vurderingen også være relevant å ta hensyn til privatistens forutsetninger