Mobilitetspakke Nord-Jæren

Mobilitetspakke Nord-Jæren skal gjøre det mer attraktivt å bevege seg rundt i byomådet uten privatbil. Store og små tiltak skal inspirere oss og gjøre det lettere å sette bilen oftere hjemme.

Det er Kolumbus som har fått ansvar for å planlegge og iverksette tiltakene på vegne av fylkeskommunen og de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Kolumbus er det første kollektivselskapet i Norge som nå tar et helhetlig ansvar for mobilitet. Gjennom arbeidet blir det viktig å utvikle tjenester og informere om disse til innbyggerne på Nord-Jæren.

Eksempler på tiltak er:

  • HjemJobbHjem
  • Bysykkel
  • Låneordninger for bil
  • Enklere informasjons– og betalingsløsninger 
  • Tiltak som inspirerer innbyggerne til å endre reisevaner

Det er brukt rundt 50 millioner kroner i året på tiltak i perioden fra 2017 – 2023. Tiltakene finansieres med belønningsmidler som Nord-Jæren får gjennom byvekstavtalen med staten. Byvekstavtalen skal bidra til at byområdet på Nord-Jæren når nullvekstmålet. Det betyr at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykling eller gåing. 

Hvem leder arbeidet med Mobilitetspakken?

Arbeidet med mobilitetstiltakene er underlagt styringsgruppen for Bymiljøpakken og ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, Statens vegvesen, Kolumbus, Rogaland fylkeskommune og Jernbanedirektoratet .

Mobilitetspakken bygger videre på det etablerte samarbeidet rundt iverksetting av mobilitetstiltak på Nord-Jæren. Det er laget en egen mobilitetsstrategi for Nord-Jæren. Mobilitetsstrategien er for tiden under revisjon og skal bli ferdig våren 2023.

Mobilitetsstrategi for Nord-Jæren  (PDF, 2 MB) 

Du finner mer informasjon om arbeidet vårt hos Kolumbus og Bymiljøpakken