Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland

Attraktive tettsteder er viktige for å opprettholde bosettingen i mindre sentrale kommuner. Nærhet til naturen er en viktig kvalitet for innbyggerne, men det er også viktig at attraktive tettsteder tilbyr møteplasser, tjenester og opplevelser og - ikke minst - arbeidsplasser.

Det påvirker tettstedene våre når veier legges om eller når båtruter endres. Netthandel kan være både en trussel og en mulighet for eksisterende butikker, og hjørnesteinsbedrifter har oppturer og nedturer i takt med konjunktursvingninger.

Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle som samfunnsutvikler og ønsker med dette prosjektet å legge til rette for et felles løft for utvikling av attraktive tettsteder i distriktene. Vi ønsker å bidra til å styrke livskvalitet, bosetting, sysselsetting og verdiskapning i de kommunene som er invitert til å delta i prosjektet.

Ti kommuner deltar

Seks kommuner er invitert til å delta i prosjektet:

 • Bjerkreim
 • Bokn
 • Kvitsøy
 • Sokndal
 • Suldal
 • Utsira

I tillegg deltar de fire kommunene som allerede er med videre fra pilotfasen 2017-2020:

 • Hjelmeland
 • Lund
 • Sauda
 • Vindafjord

Mål for prosjektet

Tettstedsprosjektet tar sikte på å:

 • mobilisere distriktskommuner til å jobbe med tettstedsutvikling
 • bidra til at distriktskommuner får styrket sin kompetanse og kapasitet til å gjennomføre konkret tettstedsutviklingsarbeid 
 • utvikle og utprøve nye måter å jobbe på
 • lære og dele ny kunnskap og erfaringer
 • samordne og koordinere fylkeskommunens innsats mot distriktskommuner 

Det er satt av ti millioner kroner til prosjektet i 2021-2024, og det er også vedtatt retningslinjer for disponering av midlene og for tildeling av tilskudd.