Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for diskusjon mellom kommuner og regionalt nivå. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen, statsforvalteren og andre fagetater.

Møtekalender

 

Formål med regionalt planforum 

Planforum skal bidra til å samordne ulike interesser i kommunal planlegging, redusere konfliktnivå og gjøre planleggingen mer forutsigbar. Et viktig mål i dette samarbeidet er å redusere antall innsigelser. Planforum har ikke besluttende myndighet eller formell meklingsfunksjon, men er et bidrag til god samhandling i planprosesser. Fylkeskommunen har ansvar for ledelse og sekretariat.

 

Dokumenter 

For å ivareta hensikten med planforum bør kommunen melde inn saker før de er sendt på høring, men helst i en fase der planene er så konkrete at det er mulig å gi tilbakemelding på forslaget. Det er en fordel at kommunen kommer med en klar bestilling, eller stiller konkrete spørsmål som ønskes besvart.

 

Frist for innmelding av saker

Frist for innmelding av saker og innsending av dokumenter er senest to uker før møte i planforum. Saker meldes til planforum@rogfk.no.  Det er svært viktig at disse fristene overholdes, og vi oppfordrer kommunene til å melde inn saker tidligere.  Dokumenter kan eventuelt ettersendes. Ved innmelding av saker skal følgende skjema benyttes.

Skjema (DOCX, 49 kB)

Møtested

Møtested for regionalt planforum høsten 2024 er grunnet flytting i midlertidige lokaler ikke endelig avklart. Inntil videre blir det lagt opp til gjennomføring av møtene på Teams.  Møtet kan legges til kommunene ved behov. Vanligvis behandles flere kommuner på en dag, og dette kan vanskeliggjøre flytting av møtet.

 

Regionale myndigheter som er faste medlemmer i planforum

Avinor, Bergvesenet, Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg, fylkeskommunen, Statsforvalteren, Jernbaneverket, Kystverket, Mattilsynet, Norges vassdrags- og energiverk, Statens vegvesen, Statsbygg og Stavanger bispedømme.

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post på: planforum@rogfk.no