Fylkesdelplan for vindkraft (2007)

Vedtatt i 2007.

Behovet for energi er stadig økende i Norge. God nettkapasitet og infrastruktur i kombinasjon med gode vindforhold, gjør at det er mange innmeldte og omsøkte vindkraftsaker i Rogaland. Samtidig er Rogaland et tett befolket fylke, og det er kryssende interesser til arealer som er aktuelle for vindkraft. Planen gir konkrete anbefalinger til fremtidig arealbruk, og setter utbygging av vindkraft i et større perspektiv. 

Et av hovedmålene i den nasjonale energipolitikken er å legge til rette for effektiv, miljøvennlig, konkurransedyktig og sikker energiforsyning med akseptable priser til husholdning og industri. Det er derfor et økende fokus på vindkraft som ren, fornybar energi uten utslipp av klimagasser.

Kryssende interesser og konfliktvurderinger

Det er et mål å finne vindkraftprosjekter som i størst grad kan forenes med ulike sektorinteresser. Planen definerer 11 ulike tema som kan komme i konflikt med vindkraftutbygging. På bakgrunn av konfliktvurderingene, blir egnethet vurdert mot konfliktnivå. Planen gir anbefalinger til arealbruk, og konkluderer med at det er 9 ja-soner for fremtidig vindkraftutbygging.

Første fylkesdelplan for vindkraft i Norge 

Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland var den første i sitt slag, da Miljøverndepartementet godkjente den i 2009. Planen er et viktig regionalt bidrag til nasjonale mål om ren og fornybar energiforsyning.

Les pressemeldingen på departementet hjemmeside.

Dokumenter