Stort potensial, mange vanskelige spørsmål

Høyspentledninger i landskap, med vindmøller i bakgrunnen - Klikk for stort bildeKraftledninger og vindmøller sett fra Brusaknuten mellom Hå og Bjerkreim kommune. Øyvind Nesvåg Har vi arealene? Har vi strømmen? Hvor mange arbeidsplasser får vi? Og hva med naturen og miljøet?

Utvikling av nye næringer med behov for store arealer og betydelige mengder kraft reiser mange vanskelige og komplekse spørsmål. For å bidra til at utviklingen av disse nye næringene skjer med et regionalt perspektiv, og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål, skal Rogaland fylkeskommune nå i gang med å lage en regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet.

Gode forutsetninger og lange tradisjoner

– Rogaland har gode forutsetninger for å ta en viktig rolle i det grønne skiftet med en driftig befolkning, et innovativt næringsliv, fornybar kraft og en velutviklet industriell infrastruktur, sier fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak.

Hydro aluminium på Karmøy, Stålverket på Jørpeland, Smelteverket i Sauda og dagbruddet Titania i Sokndal er alle eksempler på bedrifter innen areal- og kraftkrevende industri som har lange og viktige tradisjoner i Rogaland.

Flere former for næringsvirksomhet, som har til felles at de har behov for store arealer og store mengder kraft, forventes å ha et stort vekstpotensial i årene som kommer.

Eksempler er:

  • Battericeller – utvikling og produksjon
  • Hydrogen- og ammoniakkproduksjon
  • Landbasert oppdrett
  • Datasenter
  • Utvinning av mineraler og byggeråstoff

I tillegg kan det ligge muligheter for vekst i maritim virksomhet som havvind og fiskeoppdrett til havs, som også vil kunne kreve store industriarealer på land.

Behov for nye arbeidsplasser og omstilling av næringslivet

– Rogaland har behov for omstilling og nye arbeidsplasser i årene som kommer. Fylket vårt, og spesielt Stavangerregionen, har en industriell infrastruktur og sysselsetting som i stor grad er innrettet mot olje- og gassektoren, sier Chesak.

I basisalternativet i Perspektivmeldingen, legger regjeringen til grunn en nedgang i petroleumsnæringen på 65 prosent fram mot 2050. Dette innebærer at Norge, og særlig Rogaland har et stort behov for omstilling og arbeidsplasser i nye næringer.

Areal- og kraftkrevende virksomhet har et stort potensial for å skape nye arbeidsplasser i hele landet vårt og bidra til omstilling av næringslivet. Rogaland har gode forutsetninger for å ta en posisjon i denne type næringsvirksomhet. Fylket har god tilgang på kraft og har tunge regionale virksomheter innen kraft og fiber. I tillegg er det god tilgang på høy teknologisk kompetanse og fylket har lang erfaring med gjennomføring av komplekse energiprosjekter. I tillegg finnes gode innovasjonsmiljøer og en kultur preget av gründervirksomhet.

Konflikter med andre interesser og viktige samfunnsmål

En aktiv politikk for grønn omstilling kan både spille på lag med og komme på kollisjonskurs med andre samfunnsmål. Elektrisk kraft er en knapp ressurs og både kraftproduksjon, kraftoverføring og industribygging medfører naturinngrep. Dette legger press på urørt natur og biologisk mangfold. Det vil også kunne påvirke næringer som landbruk, friluftsliv og reiseliv på en negativ måte.

– Det vil være en sentral del av det videre planarbeidet å balansere tilrettelegging for areal- og kraftkrevende virksomhet mot andre viktige samfunnsmål, sier Ola Saua Førland, prosjektleder for regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland.

Organiseringen av planarbeidet

Det er opprettet et eget råd for areal- og kraftkrevende virksomhet som består av representanter fra fylkeskommunen: Marianne Chesak (Ap), Arne Bergsvåg (Sp), Solveig Ege Tengesdal (KrF), Ole Ueland (H) og Margrete Dysjaland (FrP). I tillegg er det invitert fem medlemmer fra kommunene som representerer regionene i fylket: Dalane, Nord-Jæren, Sør-Jæren, Haugalandet og Ryfylke. Statsforvalteren og NVE er også invitert.

Det skal også opprettes en prosjektgruppe og en referansegruppe i planarbeidet. I tillegg vurderes det om det skal opprettes egne temagrupper for eksempelvis temaer som arealer og kraft samt næring og kompetanse.

Oppstartswebinar 19. november

Som første ledd i planarbeidet holdes det et eget oppstartswebinar 19. november 2021, fra kl 09.00 – 11.30. Foredragsholdere som representerer både offentlige og private aktører vil belyse temaet fra flere ulike ståsteder.

– Webinaret er åpent for alle som ønsker å delta og er selvfølgelig gratis. Vi ønsker brei medvirkning i dette arbeidet og håper å få med så mange som mulig med på oppstartswebinaret, sier Førland.

Les mer om oppstartswebinaret og meld deg på.