Utviklingsstipend for tradisjonshåndverkere

Hvordan søke?

Søknadsfrist: 1. juni

Søknadsskjema er åpen for søkere fra 1. april. 
Dersom søknadsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag. 

Formål

Stipendet skal bidra til å gi håndverkere i Rogaland en mulighet til faglig utvikling innen bygnings- og fartøyvern og stimulere og inspirere til fortsatt innsats for kulturarven.  Stipendet skal skape oppmerksomhet om tradisjonshåndverkerens betydning for ivaretakelsen av våre kulturminner og håndverket som del av den immaterielle kulturarven.  

Immateriell kulturarv - Kulturrådet

Immateriell kulturarv - Unesco

Hva tildeles?

Det deles ut to stipend for tradisjonshåndverkere à 75 000 kroner.  

Hvem kan søke?

Profesjonelle håndverkere i tradisjonelle håndverksfag som bor og har sitt virke i Rogaland. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner som er:  

 • håndverkere i byggebransjen  
 • håndverkere i fartøyvernet  

Stipendet kan også tildeles enkeltpersoner som arbeider med:  

 • verktøymaking knyttet til eldre håndverksteknikker  
 • dokumentasjon og formidling av immateriell kulturarv innen bygnings- og fartøyvern  
 • materialtilvirkning og produksjon av bygningsdeler/halvfabrikata/beslag i Rogaland til bruk i bygnings- og fartøyvernet
 • Som et minimum er det krav om fullført videregående opplæring med fag-, eller svennebrev, eller minst fem års relevant arbeidserfaring uten fag-, eller svennebrev

Ordningen prioriterer tradisjonshåndverkere ansatt i konkurranseutsatte håndverksbedrifter. Museumshåndverkere og offentlig ansatte håndverkere kan som privatpersoner søke på stipendet. 

Hva kan håndverkeren få støtte til? 

Stipendet skal bidra til å øke håndverkskompetansen.  
Stipendet kan eksempelvis brukes til:  

 • opplæring i bruk av eldre håndverksteknikker 
 • dokumentasjon av eldre håndverksteknikker 
 • utøving av en håndverkstradisjon for opplæring av andre  
 • dekning av utgifter knyttet til utprøving av teknikker, opplæring eller kursing, inkludert kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.  

NB! Det gis ikke støtte til offentlig godkjent utdanning som gir rett til studielån. 

Søknad

Søknaden leveres som et nettbasert skjema. Følgende må legges ved:  

 • beskrivelse av hva du skal gjøre i stipendperioden (ev. som en «prosjektbeskrivelse»)  
 • kortfattet budsjett/beskrivelse av hvordan pengene skal benyttes 
 • CV  

Vi ber om at søkerne oppgir om de har mottatt eventuelle andre stipend tidligere. Vedlagt søknaden kan det gjerne sendes tekstbidrag, bilder, lyd- og filmfiler, der dette er relevant.  

Grunnlag for vurderingen av søknadene:

 • beskrivelsen av arbeidet i stipendperioden/prosjektbeskrivelse og betydningen av kompetansehevingen for Rogalands verna eller freda kulturminner.  
 • din evne til målretta arbeid over tid  
 • din faglige kompetanse  
 • deling av kunnskap og kompetanse med andre  
 • betydning av arbeidet for ivaretakelse av immateriell kulturarv  
 • Fylkeskommunen oppretter en rådgivende fagkomite som skal innstille etter disse kriteriene. Innstillingen blir lagt fram for endelig behandling i Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU). 

Tildeling

Stipendsøknadene behandles i første møte Regional-, kultur- og næringsutvalg (RKNU) etter sommeren, torsdag 7. september.

Hele stipendet utbetales i forbindelse med mottakelse. 

Vilkår for tilskudd, rapportering og kladeadgang

Etter at stipendperioden er over, eller prosjektet er gjennomført, må du utarbeide en kortfattet rapport som beskriver hvordan stipendet har bidratt til faglig utvikling. Det er en forutsetning at stipendet benyttes slik det er beskrevet i søknaden. Rogaland fylkeskommune kan eventuelt be om innsyn og kontroll av bevilgede midler. 

Utbetaling

Utbetaling av stipendet vil skje så snart som mulig til din bankkonto.  
Stipendet blir innrapportert til skattemyndighetene, men Rogaland fylkeskommune regner det ikke som skattepliktig, og det blir derfor ikke trukket skatt.