Retningslinjer ungdomsmidler

Søknadsfrist: 30. april

Følgende retningslinjer legges til grunn for tildeling av ungdomsmidler:

1. Formål

Gjennom ungdomsmidlene vil ungdommens fylkesråd (UFR) bidra til gjennomføring av prosjekter/aktiviteter for ungdom i Rogaland. Tiltakene skal være forankret i UFRs handlingsplan. De må ikke være forbeholdt enkeltgrupper, men rettes mot ungdom generelt, og ha regional interesse med målgruppe i minst tre kommuner.

2. Målgruppe

Ungdom i aldersgruppen likt intervall i de til enhver tid gjeldende vedtekter (10. klasse til 20 år).

3. Prosjektene/tiltakene som tildeles midler, skal

a. være forankret i den til hver tid gjeldende handlingsplan vedtatt av UFR
b. bidra til økt samfunnsengasjement blant ungdom
c. være av regional interesse der målgruppen er minst tre kommuner
d. gjennomføres innen utgangen av november
e. kunne få tildelt inntil 50 prosent av budsjetterte utgifter
f. være rusfrie
g. ikke bruke midlene som ordinære driftsmidler
h. prosjektene/tiltak må være åpne og tilgjengelige for alle

4. Som grunnlag for UFRs behandling av saken, skal administrasjonen legge frem søknadene

a. i prioritert rekkefølge
b. med opplysninger om hvem som er ansvarlig for prosjektet / tiltaket
c. med en god beskrivelse og budsjett

5. Søkeprosess

a. Senest første halvdel av februar blir kommunene og de lokale ungdomsrådene informert om støtteordningen og oppfordres til å finne aktuelle søkere i sin kommune.
b. Søknadsfrist settes til 30. april.
c. Ungdommens fylkesråd behandler søknadene i mai.
d. Alle kandidatene tilskrives om vedtaket i saken. Etter forvaltningsloven er vedtak fattet etter denne ordningen å anse som enkeltvedtak. Ansvarlig for tiltaket har derfor rett til å klage på vedtaket innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt. Fylkesutvalget er klageinstans.

6. Utbetalingsprosedyre

a. Midlene utbetales etter at vedtaket er fattet.
b. Etter gjennomført arrangement/tiltak skal dokumentasjon sendes fylkeskommunen.

Send søknad
Merk søknaden "Ungdomsmidler"