Retningslinjer for tilrettelagt transport for funksjonshemmede

Vedtatt av fylkestinget 30. oktober 2018

Rogaland fylkeskommune har et tilbud til funksjonshemmede som ikke kan benytte eller har store vansker med å benytte ordinær kollektivtransport (TT-ordningen).

Funksjonshemmingen kan ha fysiske eller psykiske årsaker.

Ordningen gjelder fritidsreiser, og skal medvirke til at funksjonshemmede som bor i Rogaland fylke får mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet. TT-ordningen har ikke til formål å dekke reiser som dekkes på annen måte, f.eks. pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling, eller reise til og fra arbeid- og utdanningstilbud.

 

Vilkår for godkjenning

TT-ordningen gjelder funksjonshemmede som ikke kan benytte eller har store vansker med å benytte ordinær kollektivtransport. Tilbudet gjelder også funksjonshemmede med særlig behov for hjelp til/fra kollektive transportmidler.

For å bli godkjent TT-bruker må søker i tillegg oppfylle følgende vilkår:

  • søker må være bosatt i Rogaland fylke
  • søker må være 6 år eller eldre
  • søker må ha en funksjonshemming med diagnose som har varighet over ett år

Hvem vil kunne omfattes av TT-ordningen

Følgende grupper har prioritet i TT-ordningen:

  • rullestolbrukere uten bil fra Nav
  • blinde og sterkt svaksynte etter definisjon til WHO


Det er kun grad av funksjonshemming som vurderes ved søknad om TT-kort. Lang avstand til bussholdeplass eller begrenset busstilbud kan bare unntaksvis, sammenholdt med en konkret funksjonsvurdering, gi grunnlag for godkjenning som TT-bruker.

Institusjonsbeboere som oppfyller vilkårene kommer inn under ordningen.

Søknad

Søknad om TT-kort må fremsettes på fastsatt søknadsskjema. Både egenerklæring og legeerklæring må grunngi hvorfor og hvordan søkers førlighet/forflytningsevne er redusert. Ved noen diagnoser må tilleggsinformasjon vedlegges søknaden.

Varighet

TT-kort innvilges som hovedregel for en tidsbegrenset periode på maks fem år om gangen.

Tidsbegrenset godkjenning kan ha varighet fra ett til fem år, avhengig av diagnosens kompleksitet. Flere diagnoser gjør det relevant å tidsbegrense retten til TT-kort, ettersom prognosene i enkelte tilfeller er så gode at retten til TT-kort ikke lenger vil være til stede.

Unntak fra hovedregelen er:

  • blinde/sterkt svaksynte og varig rullestolbrukere
  • brukere som er over 85 år gamle og som oppfyller kriteriene for TT-kort

TT-kort kan unntaksvis innvilges som en livsvarig godkjenning. Brukere som flytter ut av Rogaland fylke mister retten til TT-kortet.

Omfang

Nivået på TT-ordningen fastsettes av fylkestinget i Rogaland. Den enkelte kommune kan supplere tilbudet til egne innbyggere eller spesielle grupper som ønskes prioritert. TT-kortet kan benyttes over hele landet. Sjøtransport omfattes ikke av TT-ordningen.

Bruk av TT-kort

Kortet skal benyttes til fritidsreiser. Det er en egenandel på 20% av turens kostnad. Det resterende beløpet belastes TT-kortet. Betalingen skjer direkte til sjåfør ved levering av TT-kort.

Kortet må medbringes på alle TT-reiser og det må fremvises legitimasjon. TT-kortet er personlig og må ikke overlates til andre. TT-bruker kan ha med reisefølge.

Misbruk av TT-kort vil kunne medføre utestengelse fra TT-ordningen.

Tap av kort må meldes umiddelbart til Rogaland fylkeskommune eller Rogaland Taxi. TT-bruker må selv dekke kostnadene for nytt TT-kort ved tap/mistet kort.

TT-bruker skal underrette Rogaland fylkeskommune om endrede forhold som kan ha betydning for TT-kortet.

Bestilling av TT-reiser

TT-brukere står fritt til å velge hvilken taxisentral de vil bruke. Brukeren bestiller transport hos transportører med løyve for persontransport, og som godkjenner TT- kort som betalingsmiddel. Ved bestilling opplyses navn, hente-adresse, reisedag, tid, reisemål og om det trengs spesialbil. Avbestilling av reiser rettes snarest mulig til transportutøver. Kommer avbestillingen så sent at bilen er på vei til hentestedet, må det påregnes å måtte betale i henhold til takstregulativ.

Klageadgang

Enkeltvedtak kan påklages. Ved klage gjelder reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd.

Klagen sendes til samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, går klagen videre til klagenemnda i Rogaland fylkeskommune.

Endringer

Rogaland fylkeskommune kan til enhver tid gjøre endringer i retningslinjene, også med virkning for TT-brukere som er omfattet av ordningen.

Fylkesrådmannen har fullmakt til å revidere retningslinjene fortløpende med tanke på språklige eller redaksjonelle endringer som ikke endrer praksis for brukergodkjenning.