Tilskudd til natur- og miljøtiltak

Har du et prosjekt som vil være positivt for naturmiljøet i Rogaland? Skal du kartlegge natur, restaurere natur, spre informasjon om naturområder eller bekjempe fremmede arter? Har du en ide som kan tilrettelegge områder for naturmangfoldet?

Rogaland fylkeskommune deler ut rundt 450 000 kroner til prosjekter av denne typen gjennom tilskuddsordningen. Alle kan søke. Les retningslinjene under for å finne ut hvordan du, din organisasjon eller kommune kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 21. januar 2024. Søknadsskjema vil bli åpnet 15. desember.

Søknadsskjema

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen Regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke om tilskudd:

Alle kan søke

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på naturen som grunnlag for liv, utvikling og opplevelse i Rogaland. Den skal også bidra å oppfylle målsettingene og visjonen i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 (naturforvaltningsdelen) og det arbeid Regional planstrategi 2020-2024 forutsetter igangsatt for å ivareta hensyn til naturmangfold. Følgende punkt fra visjonen og hovedmål i regionalplanen for friluftsliv og naturforvaltning er særlig relevant:

 • Naturen tas vare på som grunnlag for liv, utvikling og opplevelse.
 • Opprettholde mangfoldet og det totale arealet av naturområder i Rogaland.
 • Sikre sterk, tydelig og kunnskapsbasert naturforvaltning.

Generelle krav:

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Det forutsettes at det i aktuelle sammenhenger gjøres kjent at tiltaket er støttet av Rogaland fylkeskommune.
 • Arrangementer og andre aktiviteter for allmennheten skal være universelt utformet.
 • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til:

 • Informasjon/formidling
 • Kartlegging/dokumentasjon
 • Fysiske tiltak med klar miljøprofil.

Det gis ikke tilskudd/støtte til:

 • Allerede gjennomførte prosjekter.
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold.

Prioriteringskriterier:

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Regionalt perspektiv
 • Realistisk budsjett og gjennomføringsplan
 • Prioritert strategi i en eller flere regionale planer
 • Følger opp nasjonale og regionale miljømål
 • Synergieffekt med andre tiltak
 • Symbolverdi
 • Pilotprosjekt
 • Stor allmenn interesse
 • Samfunnsøkonomisk nytte

Kriteriene er listet i uprioritert rekkefølge. Søknader som treffer flere kriterier, vil bli gitt høy prioritet.

Søknader fra kommuner og frivillige lag og organisasjoner gis prioritet

Søknadsprosedyre:

Vilkår ved tildeling:

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering:

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang:

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.