Tilskudd til klimaomstilling

Har du prosjektideer som kan bidra til enten reduksjon av klimagasser eller tilpasning av natur og samfunn til et våtere og villere vær? Da bør du sjekke ut om prosjektet ditt kommer inn under retningslinjene til denne tilskuddsordningen. Vi heier på mer kunnskap og kompetanse, bedre formidling, innovasjon og pilotprosjekter innen klimaarbeid. I 2022 var disponibelt beløp for tilskuddsordningen kr. 1 mill., og det forventes minimum en tilsvarende ramme for 2023

Søknadsfrist: 20. Januar

Søknadsskjema

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no,

eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

Hvem kan søke om tilskudd:

Alle kan søke

Formål

Tilskuddsordningen skal fremme klimaarbeidet i Rogaland, både klimatilpasning og klimagassreduksjon. Støtten skal bidra til måloppnåelse for Regional plan for klimatilpasning og Regionalplan for energi og klima (klimagassreduksjonsdelen) og gjennomføring av tilhørende handlingsplan og tiltak.
Regionalplan for klimatilpassing har en visjon som lyder: Sammen for et klimarobust og bærekraftig Rogaland. Visjonen er tett knyttet til planens hovedmål: Vi skal sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene. Som igjen er brutt ned i tre delmål:

 • Sikre nødvendig kunnskap og kompetanse om lokale konsekvenser av klimaendringer, og sammen mobilisere samfunnet til å utvikle gode klimaresiliente løsninger.
 • Sikre grunnlaget for et rikt naturmangfold og velfungerende økosystemer, slik at naturverdiene og matproduksjonen ivaretas for fremtiden, og naturens evne til å tilpasse seg ivaretas.
 • Redusere sårbarhet for klimaendringer og styrke klimaresiliens i eksisterende lokalsamfunn og infrastruktur, og sikre at ny utbygging ikke bidrar til økt sårbarhet og klimarisiko.

Regionalplan for energi og klima kommer i tillegg med følgende mål om klimagassreduksjon:

 • Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av klimagasser med 600 000 til 700 000 tonn CO2 –ekvivalenter – når stor-industrien er holdt utenfor

Generelle krav:

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • I prosjekter som er et samarbeid mellom flere kommuner (og evt. også med andre aktører), skal èn søker stå som ansvarlig søker på vegne av de andre aktørene i samarbeidet.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til:

Tilskuddsordningen kan bidra til følgende type prosjekter innenfor prioriteringskriteriene:

 • Kunnskapsutvikling
 • Kompetanseheving
 • Informasjonsformidling og erfaringsutveksling
 • Utvikling av tiltak og verktøy
 • Pilotprosjekter, eksempelvis utprøving av nye typer tiltak
 • Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet til RP klimatilpasning

Det gis ikke tilskudd/støtte til:

 • Allerede gjennomførte prosjekter.
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold.
 • Tiltak som kan få støtte gjennom NVEs tilskuddsordninger.

Prioriteringskriterier:

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Kan knyttes til tiltak beskrevet i handlingsprogrammet til RP klimatilpasning
 • Kan knyttes til satsingsområdene i RP klimatilpasning og RP energi og klima (klimagassreduksjonsdelen)
 • Bidrar til økt måloppnåelse i RP klimatilpasning og RP energi og klima (klimagassreduksjonsdelen)

Søknaden må kunne knyttes til minimum et av kriteriene.
Søknader fra kommuner vil bli prioritert.

Søknadsprosedyre:

 • Eget søknadsskjema tilgjengelig på rogfk.no, sammen med eventuelle vedlegg, sendes til e-post:

firmapost@rogfk.no

eller per post til:

Rogaland fylkeskommune,
Postboks 130 Sentrum,
4001 Stavanger

 • Søknaden må inneholde et realistisk budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) og en fyldig beskrivelse av tiltaket.
 • Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.
 • Det gis tilskudd på maks 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Vilkår ved tildeling:

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering:

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang:

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Til toppen