Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Mål for ordningen

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for driftstilskuddet til fagskoler:

 • Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  Utdanningene skal være av høy kvalitet. Gjennomføringsgrad er en sentral indikator på kvalitet.
 • Relevant høyere yrkesfaglig utdanning som svarer på kompetansebehovene i arbeidslivet
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet, og at tilbudene dimensjoneres i lys av arbeidslivets kompetansebehov.
 • God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning i hele landet
  Høyere yrkesfaglig utdanning skal være attraktiv og tilgjengelig for folk i ulike livssituasjoner og bosted. Dette krever fleksible utdanningstilbud som varierer mellom sted- nett- og samlingsbasert, heltid og deltid, samt omfang.
 • Effektiv og solid fagskolesektor
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styre, kvalitet og soliditet. En effektiv og solid handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Informasjon om søknadsprosessen

Fylkeskommunen vil innen 15. september legge ut informasjon om muligheten for å søke om driftsmidler til fagskoler for påfølgende studieår.

Hvem kan søke?

Alle fylkeskommunale og private fagskoler med kontoradresse i Rogaland kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Rogaland.

Søknaden må inneholde opplysninger som det blir bedt om i søknadsskjemaet for driftsmidler til fagskoler.

Hva kan støttes?

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kriterier for tildeling av tilskudd 

Fagskolene må fylle følgende generelle kriterier for å kunne søke om tilskudd:

 • Tilby undervisning på fagskolenivå
 • Hvert enkelt studium må være akkreditert av NOKUT, eller at skolen har fått områdeakkreditering og dermed kan akkreditere enkelte studier selv.
 • Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at skoler som får tilskudd ikke må ha mer studentbetaling enn maksimum kr. 5 000,- pr semester.

Prioriteringer

Private og offentlige fagskoler behandles likt når midlene skal fordeles.

Tilbud som allerede får tilskudd prioriteres først, deretter prioriterer vi fagskoler som:

 • Har tilbud som dekker arbeidslivets og bransjenes behov
 • Samarbeider med bransjene, herunder samarbeid knyttet til faglig utvikling, rekruttering, praksisavtaler og praksisplasser
 • Har et opplegg for gjennomføring og oppfølging av studentene

Beregning og utbetaling av tilskudd

Tildelingen vil følge de til enhver tid gjeldende tildelingsprinsipper.

Tilskudd blir gitt pr år pr heltidsekvivalent student (60 studiepoeng) og blir tilpasset faktisk lengde på utdanningen. Det vil si at dersom et ettårig utdanningstilbud blir tilbydd på deltid over to år, blir det tildelt en fjerdedel av beløpet hvert semester.

Søknadsfrist

Søknad om driftstilskudd for påfølgende skoleår må være sendt innen 15. desember.

Søknad

Spørsmål om søknad og utfylling av skjema rettes til Rogaland fylkeskommune ved fagskolekoordinator. Kontaktopplysninger finner du nederst på denne siden.

Søknad kan ikke sendes nå fordi fristen er utløpt.

Søknadsbehandling

Vedtak om tilskudd til private fagskoler er å regne som et enkeltvedtak etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2.

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at det ikke er klageadgang for den fylkeskommunale fagskolen.

Tilsagnsbrevet (svar på søknaden) vil inneholde tilskuddsbeløp, antall studieplasser og heltidsekvivalenter og hvilke(t) utdanningstilbud tilskuddet skal gå til og eventuelt andre vilkår for tilskuddet. Det vil også fremgå om det er klageadgang.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales innen 15. september for høstsemesteret og innen 31. januar for vårsemesteret.

Innrapporterte studenttall pr 1. oktober, vil danne grunnlag for utbetalingen som skjer innen 31. januar.

Rapportering

Fagskoler skal rapportere studentdata i Database for fagskolestatistikk (DBH-F) ved HK-dir, jfr. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 6, jfr. fagskoleloven § 42 andre ledd.

Private fagskoler skal i tillegg rapportere økonomidata i DBH-F, jfr. fagskoleloven § 32.

Oppfølging og kontroll

Fylkeskommunen har ansvar for at fagskolene som mottar driftstilskudd benytter tilskuddet i tråd med vilkårene for tilskuddet.

Fylkeskommunen kan kreve driftstilskuddet tilbakebetalt fra fagskolene dersom det ikke benyttes i samsvar med vilkårene for tilskuddet.

Kontakt

Bjarne Bjørnsen

Fagskolekoordinator

E-post: bjarne.bjornsen@rogfk.no

Mobil: 915 96 242

Artikkelliste